Seznamy přijatých uchazečů ke studiu na maturitní obory ke dni 29.4.2022

Výsledky přijímaček

Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Pokud zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole; zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem.

Přijatým žákům rovněž nabízíme ubytování na Domově mládeže: https://www.zemedelka-opava.cz/ubytovani/

Vzhledem ke zrušení zápisových lístků u nástavbového studia je doručením správního rozhodnutí o přijetí založen právní akt přijetí ke studiu. V případě zájmu o studium Vás žádáme o vyplnění informací, které jsou uvedeny pod čarou pro odstřižení a odevzdání škole do 13. 5. 2022. Tím stvrdíte zájem o studium a místo Vám bude drženo. Pokud tak neučiníte, bude místo v daném oboru nabídnuto uchazečům, kteří se umístili v rámci přijímacího řízení za VámiV průběhu měsíce května obdržíte informace o organizaci studia a  nástupu do školy.