Výsledky přijímacího řízení

Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole; zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem.

https://www.zemedelka-opava.cz/vysledky-prijimacek

Výsledky přijímaček

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2023/2024

V závislosti na § 60, odst. 2, 3 a 4, §§ 93 a 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání, na vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke  střednímu vzdělávání, ve znění všech pozdějších předpisů, na  vyhlášce č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění  pozdějších předpisů a v závislosti na ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stanovil ředitel školy následující kritéria pro přijetí ke studiu:

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 v příslušných oborech vzdělávání:

Obory zakončené maturitní zkouškou:  
41-41-M/01 Agropodnikání – ekonomika podniku, provoz 30 žáků
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum 25 žáků
28-42-L/01  Chemik operátor – výroba léčiv (28-52-H/01 Chemik) 30 žáků
   
Obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:  
41-51-H/01 Zemědělec – farmář 48 žáků
41-52-H/01 Zahradník 30 žáků
Obory nástavbového studia zakončené maturitní zkouškou:  
64-41-L/51 Podnikání 25 žáků

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Matematika přehled změn – SPECIFIKACE POŽADAVKŮ PRO JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2021/2022

Český jazyk – SPECIFIKACE POŽADAVKŮ PRO JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2021/2022

Český jazyk přehled změn – SPECIFIKACE POŽADAVKŮ PRO JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2021/2022

Přihlášky ke studiu

Zdravotní způsobilost podle jednotlivých oborů

Školní vzdělávací programy

Dovolte, abychom Vás upozornili na aktuálně zveřejněné informace na webu ministerstva a Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/