Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2021/2022

V závislosti na § 60, odst. 2, 3 a 4, §§ 93 a 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, na vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění všech pozdějších předpisů, na vyhlášce č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v závislosti na ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stanovil ředitel školy následující kritéria pro přijetí ke studiu:

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 v příslušných oborech vzdělávání:

Obory zakončené maturitní zkouškou:  
41-41-M/01 Agropodnikání – ekonomika podniku, provoz 30 žáků
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum 30 žáků
28-42-L/01  Chemik operátor – výroba léčiv 30 žáků
   
Obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:  
41-51-H/01 Zemědělec – farmář 48 žáků
41-52-H/01 Zahradník 24 žáků
Obory nástavbového studia zakončené maturitní zkouškou:  
64-41-L/51 Podnikání 30 žáků

Kritéria přijímacího řízení 2021

Postup školy při přijímacím řízení do maturitních oborů
Sdělení MŠMT k jednotným přijímacím zkouškám
Informace k přijímacímu řízení – učební obory
Informace k půběhu přijímacího řízení 2020
Kritéria přijímacího řízení 2020
                                                       

Zdravotní způsobilost podle jednotlivých oborů

Školní vzdělávací programy