Výchovná poradkyně

Ing. Martina Kupková

e-mail: martina.kupkova

telefon: 555 333 019

Metodička prevence

Ing. Marie Drösslerová

e-mail: marie.drosslerova

telefon: 555 333 019

Školní psycholog

Mgr. & Mgr. Anna Rotreklová

e-mail: anna.rotreklova

telefon: 734 646 661

Koordinátor pro nadané

Mgr. Zuzana Šimečková

e-mail: zuzana.simeckova

telefon: 555 333 018

Výchovný a kariérový poradce

Výchovný a kariérový poradce

ING. MARTINA KUPKOVÁ

Kontaktní osoba pro komunikaci s PPP a SPC

 Kde mě najdete: poradenské pracoviště – druhé patro, dveře č. 1

Konzultační hodiny:

– rodiče: dle předchozí telefonické domluvy v dopoledních i odpoledních hodinách

– žáci: úterý 7:15 -7:50 a čtvrtek 13:00-14:30 nebo dle individuální domluvy

Co mám na starosti v rámci výchovného poradenství?

 • Na individuálních nebo třídních schůzkách konzultuji se žáky či rodiči výukové potřeby žáků
 • Eviduji doporučení školských poradenských zařízení a zajišťuji informovanost pedagogických pracovníků o těchto doporučeních
 • Koordinuji práci pedagogů při realizaci doporučení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Komunikuji s pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálními pedagogickými centry při identifikaci speciálních potřeb žáků a při jejich implementaci
 • Podle potřeb vytvářím a koordinuji individuální vzdělávací plány
 • Ve spolupráci se školním metodikem prevence zajišťuji a organizuji adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků
 • Pomáhám řešit problémy vyplývající z přechodu ze základní školy na střední
 • Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky usměrňuji a sjednocuji diagnostickou činnost třídních učitelů, poskytuji jim obsahovou a metodickou pomoc
 • Pomáhám žákům i jejich učitelům při řešení problémů výukových i výchovných
 • Účastním se výchovných komisí v případě výskytu nežádoucího chování žáků

Co mám na starosti v rámci kariérového poradenství?

 • Poskytuji ve spolupráci s dalšími pedagogy informace o trhu práce a uplatnění našich žáků na trhu práce v rámci výukových předmětů
 • Na skupinových i individuálních setkáních pomáhám žákům nacházet a pojmenovat jejich schopnosti a dovednosti
 • Předávám žákům informace o možnostech pomaturitního studia a seznamuji je s procesem podávání přihlášek a průběhem přijímacích zkoušek
 • Zprostředkovávám žákům nabídky vysokých a vyšších odborných škol
 • Koordinuji účast žáků na veletrhu pomaturitního studia
 • Zajišťuji besedy žáků posledních ročníků v informačním centru úřadu práce

Mimo tyto mé činnosti se v oblasti kariérového poradenství angažuje velká část pedagogů, kteří v rámci své odbornosti zajišťují pro žáky odborné exkurze ve firmách a na pracovištích možných budoucích zaměstnavatelů v regionu.

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence

ING. MARIE DRÖSSLEROVÁ

Kde mě najdete:  poradenské pracoviště – druhé patro, dveře č. 1

Konzultační hodiny:

– rodiče: dle předchozí telefonické domluvy a potřeby

– žáci: úterý 7:00 – 7:55 a 13.00 – 15.30 nebo dle individuální domluvy

– zaměstnanci školy: po domluvě dle potřeby     

Co mám na starosti v rámci prevence rizikových jevů?

Základním principem strategie prevence rizikového chování je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k vytváření návykům pozitivního sociálnímu chování. Naší snahou je vytvořit ve škole zdravější prostředí.

Jako školní metodik prevence

Koordinuji tvorbu a realizaci preventivního programu školy.

– Zajišťuji aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování – přednášky, interaktivní besedy, projektové dny, edukativní programy

– Řeším a metodicky vedu ostatní pedagogy při identifikaci nežádoucího chování žáků.

– Účastním se výchovných komisí v případě výskytu nežádoucího chování žáků.

– Ve spolupráci s výchovným poradcem zajišťuji a organizuji adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků.

– Koordinuji vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.

– Poskytuji nebo zprostředkovávám odborné informace o problematice rizikového chování, o nabídce programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

– Vedu a průběžně aktualizuji databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence.

– Poskytuji poradenství ve spolupráci s výchovným poradcem a školním psychologem.

– Pracuji v on-line rozhraní SEPA pro školní metodiky prevence k plánování i evaluaci prevence.

Oblasti, kterým se v rámci prevence věnujeme:

– Šikana a extrémní projevy agrese

– Záškoláctví

– Rasismus, xenofobie

– Adiktologie (závislosti různého druhu)

– Spektrum poruch příjmu potravy

– Negativní působení sekt

– Sexuální rizikové chování

Školní psycholog

Školní psycholog

 Mgr. et Mgr. Bc. Anna Rotreklová

Kde mě najdete: školní knihovna – 2. patro – dveře č. 104 (za dveřmi č. 101, kde prosím zvoňte)

Konzultační hodiny:

– pondělí: 8:00-16:15

– úterý: 8:00-9:45 nebo dle domluvy

Konzultaci je možné sjednat telefonicky, e-mailem nebo osobně v konzultačních hodinách. Výjimečné změny přítomnosti jsou vyvěšeny na štítku na dveřích 101 (dveře knihovny). Na mobilní telefon se lze ozývat i mimo konzultační hodiny a na zmeškané hovory reaguji.

Provádím činnosti poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační. Při práci se řídím etickými normami své profese a veškeré informace, které při své práci získávám, jsou vázány profesním tajemstvím.

Služby poskytuji pro studenty, jejich zákonné zástupce a pedagogy školy bezplatně a informace, které během nich získám, jsou považovány za důvěrné. O obsahu konzultací se studentem, rodiči či s jinými zákonnými zástupci nemůže být bez souhlasu informován ani pedagog školy. 

Ve škole je umístěna SCHRÁNKA DŮVĚRY. Nachází se v hlavní budově školy v přízemí vlevo od hlavního vchodu na stěně mezi dveřmi 49 (učebnou 2.C) a dveřmi 47 (učebnou Centra kariérového poradenství). Schránku lze využít i pro anonymní sdělení. Pravidelně ji vybírám a řeším její obsah.

Co mám na starosti v rámci psychologického poradenství?

 • Zabývám se zejména problémy osobnostního, emočního a sociálního vývoje žáků.
 • Nabízím pomoc při hledání aktuálních učebních strategií zejména při řešení neprospěchu.
 • Zaměřuji se na pomoc s adaptací na nové sociální prostředí.
 • Spolupracuji při integraci žáků s poruchami učení a chování, žáků nadaných, žáků zdravotně znevýhodněných, sociálně znevýhodněných a zdravotně postižených.
 • Nabízím dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem.
 • Nabízím metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání.
 • Společně s pedagogy vytipovávám žáky s psychickými, rodinnými či sociálními obtížemi.
 • Vstupuji do tříd, provádím jejich diagnostiku a podílím se na zlepšování třídního klimatu, vztahů a vzájemné spolupráce.
 • Pomáhám řešit případné spory tříd či žáků s pedagogy.
 • Provádím šetření profesní orientace a podílím se na poskytování kariérového poradenství.
 • Spolupracuji s odbornými pracovišti (PPP, SPC, KC, PN Opava) a odbornými lékaři (psychiatři, klin. psychologové, psychoterapeuti).
Koordinátor pro nadané žáky

Koordinátor pro nadané žáky

MGR. ZUZANA ŠIMEČKOVÁ

Kde mě najdete: kabinet chemie – přízemí, dveře č. 36

Konzultační hodiny:     

– rodiče: dle předchozí telefonické domluvy

– žáci: dle individuální domluvy

Co mám na starosti v rámci péče o nadané žáky?

Mým úkolem je ve spolupráci s výchovným poradcem, školním psychologem a ostatními pedagogickými pracovníky podporovat nadané žáky a mimořádně nadané žáky školy.

 • Identifikuji nadané žáky ve třídě ve spolupráci se školním psychologem a ostatními učiteli.
 • Zajišťuji informovanost učitelů školy v péči o nadané žáky.
 • Sleduji nabídky aktivit věnovaných péči o nadané žáky realizované např. organizacemi Mensa ČR, NPI, Talnetu a dalších.
 • Nabízím vhodné a rozvíjející aktivity pro nadané žáky při respektování jejich potřeb a specifik.
 • Spolupracuji s poradenskými zařízeními (zejména s PPP) při posouzení potřeby nastavení IVP pro nadaného a mimořádně nadaného žáka.
 • Spolupracuji s vysokoškolskými pracovišti popř. pracovišti Akademie věd ČR.
 • Podílím se na organizaci a realizaci přírodovědných aktivit včetně exkurzí a výjezdů našich žáků.

Kromě těchto činností pravidelně:

 • Realizuji školní kolo Logické olympiády.
 • Spolupracuji s Klubem nadaných dětí při ZŠ Englišova.
 • Realizuji Klub deskových her a zábavné logiky.
 • Pomáhám se zapojením vybraných studentů a s pořádáním různých přírodovědných soutěží – Vědecký čtyřboj, Chemiklání, olympiády aj.
 • Zprostředkovávám vybraným žákům zapojení do projektu Badatel UP Olomouc, který dává šanci talentovaným středoškolským studentům, aby pod vedením vědeckých pracovníků mohli rozvinout své znalosti a bádání při řešení vlastních projektů nebo těch, které nabízí přírodovědecká fakulta.
 • Zprostředkovávám vybraným žákům zapojení do projektu Newton UP Olomouc, který umožňuje talentovaným středoškolským studentům se zájmem o přírodní vědy rozšířit své znalosti účastí v kurzech (tj. předmětech) vyučovaných na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.