Středoškolský sportovní klub MSŠZ Opava

msk_logo

Sportovní činnost je spolufinancována z rozpočtu

Moravskoslezského kraje.

Výkonný výbor Středoškolského sportovního klubu MSŠZ Opava děkuje Moravskoslezskému kraji za poskytnutý příspěvek na činnost.

 opava_logo

 

Sportovní činnost je spolufinancována z rozpočtu Statutárního města Opava.

Výkonný výbor Středoškolského sportovního klubu MSŠZ Opava děkuje Statutárnímu městu Opava za poskytnutou dotaci na činnost.


IČO: 70630445

SSK MSŠZ Opava působí v oblasti volnočasových a osvětových aktivit mládeže směřujících ke zdravému a hodnotnému životnímu stylu již od roku 1995. Mezi hlavní cíle organizace patří popularizace zdravého životního stylu a sportu, aktivity pro využití volného času mládeže, hlásí se k tradici tělovýchovy  a sportu v Opavě.

Náš spolek se snaží mobilizovat mladé lidi k aktivnímu zdravému životnímu stylu a radostnému pohybu, k zapojení do společných mládežnických aktivit, které umožní jejich proniknutí do místní komunity.

Mladí lidé jsou motivováni k vzájemnému setkávání, což jim posílí sebevědomí a určení jejich role ve skupině.


 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Podpořeno EU v rámci programu Erasmus+ KA1 Mládež
Reg.nr.:  2019-3-CZ01-KA105-076899

 

Popis projektu:

Název projektu: Harmonie páru
Typ aktivity: výměna mládeže – země programu
Místo konání: Jánské Koupele u Opavy – Hasičská škola
Termín: 8.-15.4.2022
Zapojené země: CZ – koordinátor, PL szkola Glubczyce, SK HOS Bardejov – partneři
Metody práce: neformální vzdělávání – icebreakery, přednáška, facilitovaná diskuze, skupinová práce, exkurze, hry, evaluační aktivity
Počet účastníků: 49 – 42 účastníků z řad mládeže, 7 vedoucích, mládež ve věku 13-30 let, převážně nezletilá

Hlavním cílem projektu Harmonie páru je ukázat synergii ženské a mužské energie. Motivovat je v laskavé spolupráci, v aktivním a vědomém prožívání gendrových rolí, ve vzájemném respektu a dobré komunikaci. Základem je pochopení síly archetypů, propojených aktivním hledáním a pohybem. Snažíme se podpořit aktivní práci účastníků na tvorbě svého života, aby si uvědomili smysluplnost činností, de facto že svůj život mají v rukou oni sami. Ukážeme jim kvalitní vzory lidí, kteří na sobě pracují, vytvoříme prostředí zážitkových dílen, kde budou uvážlivě pod vedením zkušených odborníků pracovat na aktuálních tématech etiky, psychologie a osobnostního rozvoje prostřednictvím neformálního vzdělávání.

Součástí programu jsou workshopy vedené zkušenými lektory o muzikoterapii, aromaterapii, etiketě tance a osobní svobodě, ženské a mužské kruhy, exkurze do Vlastivědného muzea v Hlučíně, aquaponické farmy Denise Poláška, pražírny kávy ve Vřesině a na statek u Veverků, kde hospodaří rodina již několik generací, živá knihovna o zpívaných slabikách s manželi Vidličkovými a také zážitkový workshop s Radmilou Šrajerovou o tradici ženského sdílení, orientační závod Martina Valečka pro páry a mužská pouť s mnoha zkouškami.

Koordinátor:
SSK MSŠZ Opava, z.s., Palackého 19/1755, Opava CZ

Partnerské organizace:
Zespol Szkol Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. Wladyslawa Szafera, Niepodleglosci 2, Glubczyce PL
Hornošarišské osvetove stredisko Bardejov, Rhodyho 6, Bardejov, SK

 

 Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Podpořeno EU v rámci programu Erasmus+ KA1 Mládež
Reg.nr.:  2019-1-CZ01-KA105-060703


Popis projektu:

Název projektu: Harmonie života
Typ aktivity: výměna mládeže – země programu
Místo konání: Jánské Koupele u Opavy – Hasičská škola
Termín: 28.2.- 6.3.2020
Zapojené země: CZ – koordinátor, PL szkola Glubczyce, SK HOS Bardejov – partneři
Metody práce: neformální vzdělávání – icebreakery, přednáška, facilitovaná diskuze, skupinová práce, exkurze, hry, evaluační aktivity
Počet účastníků: 49 – 42 účastníků z řad mládeže, 7 vedoucích, mládež ve věku 13-30 let, převážně nezletilá

Hlavním cílem projektu Harmonie života je ukázat cestu vlastního vzdělávání, rozvoje a propojení fyzického a psychického souladu. Motivovat je v jejich cestě, v aktivním a vědomém prožívání každého dne, v lásce k aktivnímu pohybu a dobré komunikaci napříč komunitou. Základem je dobré vyvážení pracovních a volnočasových aktivit, propojených aktivním pohybem. Chceme podpořit aktivní práci účastníků na tvorbě svého života, aby si uvědomili smysluplnost činností, de facto že svůj život mají v rukou oni sami. Současně nám jde o to, je odtrhnout od virtuálního světa a dát jim šanci aktivního přirozeného pohybu. Ukážeme jim kvalitní vzory aktivních sportovců, kteří na sobě pracují, vytvoříme prostředí zážitkových dílen, kde budou uvážlivě pod vedením zkušených odborníků pracovat na aktuálních tématech etiky, psychologie a osobnostního rozvoje prostřednictvím neformálního vzdělávání.

Součástí programu jsou workshopy vedené zkušenými lektory o muzikoterapii, fyzioterapii, etikoterapii, a osobní svobodě, práce s koučkou na tématu silných a slabých stránek vlastní osobnosti, Akademie blondýn o gendrových rozdílech, exkurze do Valašského skanzenu, Opavy a na lezecké terény na Kružberku, živá knihovna se sportovci a zájmové dílny.

Koordinátor:
SSK MSŠZ Opava, z.s., Palackého 19/1755, Opava CZ

Partnerské organizace:
Zespol Szkol Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. Wladyslawa Szafera, Niepodleglosci 2, Glubczyce PL
Hornosarisske osvetove stredisko Bardejov, Rhodyho 6, Bardejov, SK

Video z kempu – zde.


 

Projekt  COMMON EUROPE podpořený programem Erasmus+ KA1 Mládež
2016-1-CZ01-KA105-022996

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Spolupráce : CZ, PL, SK a GR
Popis projektu:
Místo a termín: GR, Agii Apostoli u Prevezy, 8.-18.8.2016 (7 dní+cesta)
Partnerské organizace: koordinátor CZ –  SSK MSZŠ  , partneři PL- Zespol szkol nr.1 v Kedziedrzyne-Koźlu, SK – HOS Bardejov, GR – Municipality of Preveza
Počet účastníků: 60 ( z toho 51mládež + 9 vedoucí)  se  zájmem o tanec a aktivní trávení volného času
Typ projektu : Erasmus+  Mobilita mládeže v zemích programu

Hlavní téma a cíl: Našim záměrem je zvýšit úroveň vzájemných vztahů mezi mladými lidmi, dát jim možnost zažít a dělat pozitivní věci, přivést je k zamyšlení nad hodnotovým žebříčkem. Důležitým cílem je podpořit jejich sebevědomí a naučit je aktivně  trávit volný čas.Tyto projektové cíle jsou totožné s cíli sportovního klubu.

Naše vzdělávací cíle jsou naučit mladé lidi mluvit a uvažovat o svých potřebách, vést je k vzájemnému pěknému chování, mluvit o pravidlech etikety a odlišnostech a specifikách gendrových skupin, vylepšit pohybové dovednosti prostřednictvím tance.

Chceme přispět k odbourání bariér obecně ve vztazích mezi lidma s větším ohledem na mladé lidi, kteří si méně věří a ocitají se na okraji skupiny, rádi bychom přispěli k větší toleranci a otevřeli téma vlastního rozvoje  pro mladé lidi jako možnost, jak se v budoucnu vyvíjet. Usilujeme o probuzení aktivního zájmu o místní komunitu lidí, o tradice a kulturu evropských zemí.

Konkrétním cílem projektu je, aby mládež pochopila, v čem špatné chování a vzory mezi mladými lidmi spočívá a jaká je alternativa. V tomto projektu bychom se chtěli zaměřit na aktivní pohyb a gendrové odlišnosti.  Tanec je proto ideálním prostředníkem, protože spojuje radostný pohyb, vnímání mužské a ženské role, pravidla dobrého chování, zájmové volnočasové aktivity a členství v místní komunitě, pomáhá překonat bariéry a hranice, ať už jazykové, interkulturní či osobní.

V rámci kempu proběhnou přednášky o neformálním vzdělávání, etiketě dobrého chování, 5 tanečních workshopů, facilitované diskuze o gendrových rozdílech a problémech mladých lidí, exkurze jako ukázky tradic a kultury hostitelské země a pak samozřejmě další aktivity neformálního vzdělávání jako jsou icebreakery, energizery, evaluace, reflexe, aha momenty. Na závěr uspořádáme ples v Agii Apostoli.

Do projektu budou zapojeny skupiny mladých lidí ze 4 evropských států, kteří spolu se svými zastřešujícími organizacemi proniknou především do řecké místní komunity, vzhledem k tomu, že kemp bude organizován nedaleko Prevezy, ale částečně i do místní komunity partnerských organizací, díky šíření výsledků projektu, jako inspirace a zkušenost.

Z mezinárodní komunity se zúčastní taneční mistr z Kuby a učitelé tance ze Slovenska a z Řecka, z české místní komunity se do projektu zapojí  sportovní klub, opavská zemědělská škola, která poskytne zázemí pro přípravu projektu,zapojí se také rodičovská veřejnost a sbor pedagogů, pro které může být taková mládežnická aktivita osvěžením a rozšířením obzorů. Budeme také informovat média, tudíž rozšíříme myšlenku programu Erasmus+ Mládež po celém opavském regionu a možná budeme inspirací jiné skupině mládeže, která si připraví vlastní projekt.

Projekt Common Europe bude prezentován také mládeži v Opavě, Kedziedrzyně-Koźlu, Preveze a v Bardejove,  což mu dává další mezinárodní přesah. Vytvoříme tak síť mezinárodních partnerů občanského sdružení a nabídneme našim členům zkušenosti, které nemohou získat jinak než setkáním a výměnou zkušeností se stejně zaměřenou mládeží jiného státu.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM TANEČNÍHO KEMPU –  PREVEZA GR   KEMP V AGII APOSTOLI
Termín: 8. – 18. 8. 2016

8. 8.   ODJEZD ( PL – nabereme v K-K, CZ v Opavě, SK – Ostrava Svinov)  v odpoledních hodinách
9. 8.   průjezd SK, HU, SRB, Makedonií – 9-hodinová zastávka ve Skopje (nařízená pauza pro autobus)
10. 8. dojezd do kempu v Agii Apostoli v ranních hodinách, stavění stanů, doladění tábořiště,1.koupání v moři, začíná program – tabule očekávání, diskuze o etiketě chování při tanci, seznamovací hry, 1. taneční workshop, asociogramy partnerských zemí, český večer
11. 8.   exkurze Zalongo, Kassope, Acheron (canyoning), polský večer
12. 8.  2. taneční workshop – ráno, exkurze – Nikopolis, Monolithi, turnaj v beach volejbalu, setkání se členy tanečního spolku –tělocvična, řecký večer – společná večeře v Preveze
13. 8.   3. a 4. taneční workshop, slovenský večer, případně fotbalový turnaj
14. 8.  5. taneční workshop, exkurze Lefkada – klášter, město, pláž, večerní Preveza
15. 8.  příprava plesu, facilitované diskuze, PLES + promítání fotek+předávání certifikátů
16. 8.  mandala pokroku, evaluace, interkulturní dialog, likvidace tábořiště, odjezd ve večerních hodinách
17. 8.  průjezd MAK, SRB, Maďarskem – 9-hod zastávka Szegéď nebo Budapešť
18. 8. dojezd domů

 Průběžně budou zařazeny facilitované diskuze, energizmy, Icebreakery a evaluační aktivity!

Více fotografií najdete – zde!

Informace v časopise: Opavský přírodovědný zpravodaj, září 2016, str. 4.-7. –  zde!
Popis projektu:  v CZ –zde!  v ANJ – zde!

Mezinárodní kemp mládeže „Slované tančí“
Reg.čís.:2014-3-CZ01-KA105-012492
Místo: Jánské Koupele u Opavy, ČR: 07.-15.05.2015
Počet hodin: 40

V krásné přírodě v údolí řeky Moravice na Hasičské škole v Jánských Koupelích se v termínu 7.-15.5.2015 uskutečnilo díky programu Erasmus+ setkání mládeže. Kemp byl zaměřen na výuku standartních a lidových tanců. Přijelo 48 účastníků ze sportovního klubu opavské zemědělky, z polského Komorna a slovenského Bardejova, aby společně v rámci tanečních workshopů, přednášek a dalších aktivit neformálního vzdělávání poznali nejen tanec, ale i kulturu, jazyk a folklorní tradice.

Tato velká rodina prožila týden v rytmu lidových a latinskoamerických rytmů, kdy tanec střídal zpěv podpořený harmonikou a bubnem slovenského folklorního souboru.

Taneční lekce vedli zkušení lektoři Julio César Toledo z Kuby a Mária Žemličková ze Slovenska. Pozornost tanečníků si získali především svým jedinečným tanečním stylem, laskavostí a naprosto originálním způsobem vystupování.

K nejmladším účastníkům patřily čtrnáctileté členky SSK MSZeŠ Opava. Krom tanečních workshopů byly součástí i různé sportovní aktivity, výlety do okolí Jánských Koupelí, do Opavy a také do skanzenu folkloru a lidových tradic v Rožnově pod Radhoštěm. Vyvrcholením tanečního kempu byl závěrečný ples v sále na Bílé Holubici v Mokřinkách.

Slovenští účastníci z FS Čerhovčan přivezli kromě tance také výbornou hudbu, krásné kroje a nezapomenutelnou dobrou náladu. Poláci zase doplňkové sportovní aktivity a nezbytné krówki. Opaváci zase pomohli s přípravou celého kempu, her a logistikou. Každý partner připravil národní večer a náš taneční lektor u táboráku vyprávěl zážitky z Kuby.

Průběžně a také na závěr v rámci evaluace účastníci hodnotili svůj osobní rozvoj a pokrok a protože odezva byla více než kladná, rozhodli jsme se v tomto tématu pokračovat. Kdo nezažil letos, tomu se to třeba povede v roce 2016.

Fotografie z akce – zde.