Realizované projekty EVVO

Za prameny řek protékající městem Opavou

Za prameny řek


Za prameny řek protékajících městem Opavou

Grant z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora výzkumné a prů-zkumné činnosti, sledování situace – monitoring“

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na monitorování životního prostředí pramenišť řek protékajících městem Opavou a na aplikací poznatků a dovedností žáků studijních oborů Ochrana přírody a prostředí a Přírodovědné lyceum z různých oblastí teoretického vyučování. Jeho cílem je formování pozitivního a odpovědného ekologického vztahu k životnímu prostředí, rozvíjení schopností analyzovat a hodnotit problémy přírody, ověřovat metody pracovních postupů nejen v laboratoři, ale i v terénu a efektivně využívat moderních měřících, informačních a komunikačních technologií.

20. -22. října 2009 – Byla realizována první expedice projektu „Za prameny řek   protékající městem Opavou“. Žáci 3. L zkoumali prameniště řeky Moravice ve Velké   kotlině v CHKO Jeseníky. Fotografie z akce – zde.

 

27. – 29. dubna 2010 – Byla realizována druhá expedice projektu „Za prameny řek protékající městem Opavou“. Žáci 2. L prozkoumali prameniště řeky Černé Opavy v CHKO Jeseníky. Fotografie z akce – zde.

Monitoring živnotního prostředí

Monitoring životního prostředí v okolí školy a v Moravskoslezském kraji
Projekt je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu Podpora environ-mentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2011/2012.

Projekt je zaměřen na monitorování životního prostředí ve městě Opavě a jeho porovnání s poznatky získanými při odborných exkurzích zaměřených k ekologickému vzdělávání a výchově v rámci Moravskoslezského kraje. Podpoří výzkumnou a průzkumnou činnost žáků v oblasti monitoringu životního prostředí s moderním technickým zázemím.

 

31. října – 1. listopadu 2011 se žáci 4. O studijního oboru Ochrana přírody a prostředí a žáci 4. L přírodovědného lycea zúčastnili první exkurze do CHKO Beskydy. Cílem byl průzkum okolí Ostravice, prohlídka přehradní nádrže Šance, monitoring řeky Ostravice a výšlap na Lysou horu. Fotografie z akce – zde.

Byla dána do provozu digitální meteostanice. Padařilo se propojení stanice s webem školy, kde je možno získat aktuální informace o měření, které jsou zpracovávány taktéž v grafické podobě. Rovněž probíhalo občasné měření parametrů ovzduší pomocí senzoru měřícího přístroje PASCO.

3. dubna 2012 – žáci třídy 3. O studijního oboru Ochrana přírody a prostředí navštívili hydrometeorologickou stanici v Ostravě. Seznámili se s monitoringem ovzduší a vody v Moravskoslezském kraji, také se způsobem získávání informací o počasí. Fotografie z akce – zde.

10. dubna 2012 – uskutečnila se exkurze do přečerpací stanice Dlouhé Stráně. S činností elektrárny se seznámili žáci 1. A studijního oboru Agropodnikání a vybraní žáci 2. L studijního oboru Přírodovědné lyceum. Fotografie z akce – zde.

9. – 11. května 2012 – se žáci 2.L studijního oboru přírodovědného lycea a úspěšní žáci třídy 1. A, 3. O a 3. L zúčastnili exkurze do Jánských Koupelí. Cílem byl průzkum čistoty ovzduší a rozbor půdy v okolí Jánských Koupelí, monitoring a biomonitoring vody v řece Moravici, výšlap do Kružberku, prohlídka lávových proudů v Mezině u Bruntálu, úpravny pitné vody v Podhradí i přehradních nádrží Kružberk a Slezská Harta. Fotografie z akce – zde.

18. a 19. června 2012 – proběhla dvoudenní hodnotící exkurze do CHKO Jeseníky, které se zúčastnili nejaktivnější žáci při realizaci úkolů projektu. Žáci navštívili vodopády Bílé a Opavy a Velkou kotlinu.

Proběhl biomonitoring životního prostředí v okolí školy prostřednictvím lišejníků. Informace o naměřených hodnotách jsou umístěny na panelu nacházejícím se v prostorách školní budovy.

Monitoring vody
Již od dubna 2011 probíhalo měsíčně měření fyzikálně chemických vlastností a biomonitoring tří vodních toků – Opavy, Moravice a Raduňky. Výsledky byly zpracovány formou dvou závěrečných prací maturitního ročníku přírodovědného lycea. Výsledky fyzikálně chemických parametrů vody byly také prezentovány na okresní přehlídce SOĎ. Práce byla oceněna prvním místem.

Monitoring půdy
V rámci praktických cvičení ve škole se žáci seznámili se základním monitoringem půdy. Stanovili základní vlastnosti půdy, kvalitu půdy na základě výskytu rostlin a učili se poznávat půdní bezobratlé živočichy.

Monitoring hluku
V prostorách školy proběhl monitoring hlučnosti. Byla zjišťována intenzita hluku během vyučovacích hodin, o přestávkách, v tělocvičně, při jízdě v traktoru a ve školní jídelně. Výsledky byly prezentována na okresní i krajské přehlídce SOČ. Práce byla oceněná 2. místem v okrese i kraji.

Postav si svůj úl

sym_logo

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

Program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní  rok 2013/2014

Název projektu: „Postav si svůj úl, poznej život včely, vytoč si svůj med“
Název dotační priority: Podpora aktivit ve školních zahradách. Podpora badatelsky orientovaného vzdělávání.
Kód programu: 1314/E
Evidenční číslo: E10/2013
Dotace na školní rok: 2013-2014

Cíl projektu
Smyslem projektu by mělo být zapojení žáků do dění kolem chovu včel tak, aby se nadstavbou výuky v rámci tvůrčích dílen a badatelského vzdělávání, ve spolupráci se žáky spolupracujících základních škol, seznámili se zásadami včelaření v celém rozsahu daným názvem projektu „Postav si svůj úl, poznej život včely, vytoč si svůj med“.

Založení a vedení včelařského kroužku
Kroužek bude sestaven z řad žáků střední školy s největším zájmem o včelaření a ochotou celoročně v kroužku aktivně pracovat a připravovat tvůrčí dílny pro žáky základních škol. Žáci se budou seznamovat s chodem a prací kolem včel během celého roku. Připraví a metodicky povedou aktivity pro základní školy, včetně soutěží a kvízů.

Včelařská akademie
Přednášky renomovaných odborníků o chovu včel v aule školy pro žáky vybraných oborů střední školy. Odborníci budou přednášet o historii chovu včely u nás a moderních způsobech chovu. Žáci se mohou následně zúčastnit zimního seriálu přednášek pro včelaře.

Aktivita „Postav si svůj úl“
Žáci včelařského kroužku s vedoucím kroužku a žáci základních škol se budou podílet v rámci pracovní dílny na sestavování konkrétního úlu, natírání nástavků a zakomponování úlu na školní zahradě. Bude koupeno 5 úlů, 2 vzorově složí členové včelařského kroužku, každá třída základní školy si může sama jeden úl „sestavit“. Při tomto setkání se kromě práce také dozví něco ze života včel a poznají smysl jednotlivých částí úlu, seznámí se s pomůckami při chovu včel. Žáci kroužku připraví navíc zábavné kvízy a soutěž na dané téma.

Další fotografie – zde.

Aktivita „Poznej život včely“
2. návštěva základní základních škol na tvůrčí dílně – vysvětlení principu včelstva a jeho fungování. Poznání hierarchie včelstva – role matky, dělnic a trubců. V laboratoři školy si budou moci žáci prohlédnout a sami vypreparovat jednotlivé vývojové fáze včely – seznámit se tak s proměnou dokonalou. Činnost včel budou moci pozorovat ve svých úlech a také v pokusném proskleném úle. Žáci včelařského kroužku připraví navíc zábavné kvízy a soutěže na dané téma.

Aktivita „Vytoč si svůj med“
3. návštěva základní škol na tvůrčí dílně – vysvětlení a názorná ukázka produktů, které nám poskytují včely (med, vosk, propolis, mateří kašička, včelí jed), zdůraznění největšího přínosu a to je opylování rostlin. Vytočení prvního medu a jeho degustace. Žáci včelařského kroužku připraví navíc zábavné kvízy a soutěže na dané téma.

Cesty za příklady dobré praxe „Včelařská farma Kolomý“
Aktivita určena pro žáky střední školy vyjmenovaných oborů. Celkem 3 autobusy navštíví farmu Kolomý ve Starém Městě u Bruntálu. Jedná se o nejmodernější a největší provoz v ČR, kde se žáci zúčastní přednášky na téma jak založit a vést farmu, prohlídky včelí farmy, ukázky produktů včelí farmy a diskuse s odborníky.
Tato aktivita se zopakuje 3 x pro jiné žáky.

1. červenec 2014 – během školního roku 2013/14 proběhl na zemědělské škole v Opavě projekt podpořený Moravskoslezským krajem, jehož smyslem bylo seznámení studentů s chovem a životem včely medonosné. Byl zde založen
včelařský kroužek a také byly přizvány tři partnerské školy – ZŠ Brumovice, ZŠ Otická a ZŠ Englišova. Během zimních měsíců si každá ZS postavila a zkompletovala svůj úl a učila se zákonitosti ze života včel. V jarních měsících
proběhly přednášky odborníků, kteří se chovem včel zabývají a také jsme navštívili farmu pana Jana Kolomého, který je největší chovatel včel u nás a jeho farma je velice moderní. Samotný projekt pak vyvrcholil v měsící červnu, kdy si žáci základních škol vytočili med z úlu, který si postavili a každý si pak odnesl domů sladkou odměnu. Díky tomuto projektu se i v dalších letech může na škole rozvíjet včelařský kroužek, který sdružuje opravdové zájemce o tento obor.

Fotografie najdete – zde.

O medu, včelách a lidech aneb jak se dělá med

sym_logo

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

Program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní  rok 2015/2016

Název projektu: „O medu, včelách a lidech aneb Jak se dělá med“.
Název dotační priority: Podpora aktivit ve školních zahradách. Podpora badatelsky orientovaného vzdělávání.
Kód programu: 1516/E
Evidenční číslo:
Dotace na školní rok: 2015-2016

Cíl projektu
Smyslem tohoto programu by mělo být maximálně žáky zapojit do dění kolem chovu včel  tak, aby se vlastní prací seznámili se stavbou úlů pro včely a vlastní činností poznali taje včelaření, seznámili se s odborníky a příklady dobré praxe v tomto, pro přírodu i člověka, jedinečném oboru.

Včelařský kroužek:

sestaven kroužek z řad žáků SŠ,  kteří se budou seznamovat s chodem a prací kolem včel během celého roku. Pomohou se sestavováním rámků ( to co nestihnou žáci ZŠ), natíráním. Budou zkoušet jednotlivé úkony při práci se včelami.

 1. návštěva ZŠ na tvůrčí dílně – ukázky a degustace různých druhů medů, popis rozdílností, vysvětlení a názorná ukázka produktů, které se vyrábějí z medu (perníky, pečené čaje….), tvorba výrobků, soutěž mezi žáky a základními školami. Tvorba receptáře výrobků z medu.

   

 2. návštěva ZŠ – žáci se budou podílet na sestavování konkrétního úlu (sbíjení a drátkování rámků, zatavování mezistěn), natírání nástavků a zakomponování úlů na školní zahradě.

  Další fotografie naleznete – zde!

Bude koupeno 5 úlů a tedy každá třída základní školy by mohla jeden „sestavit“. To co nestihnou, dodělají členové včelařského kroužku. Při tomto setkání se kromě práce také dozví něco ze života včel a poznají smysl jednotlivých částí úlu, seznámí se s pomůckami na chov včel.

 1. návštěva ZŠ – vysvětlení principu včelstva a jeho fungování. Role matky, dělnic a trubců. V laboratoři školy si budou moci prohlédnout a sami vypreparovat jednotlivé vývojové fáze včely – seznámit se tak s proměnou dokonalou. Činnost včel budou moci pozorovat ve svých úlech a také v pokusném proskleném úle.
 2. návštěva ZŠ – vysvětlení a názorná ukázka produktů, které nám poskytují včely (med, vosk, propolis, mateří kašička, včelí jed), zdůraznění největšího přínosu a to je opylování rostlin. Vytočení prvního medu a jeho degustace.

23. a 27. 5. 2016 se uskutečnila další část projektu podporovaného Moravskoslezským krajem „ O medu, včelách a lidech aneb Jak se dělá med“. V pondělí a v pátek vycestovaly děti našich partnerských základních škol – ZŠ Brumovice a ZŠ Otická ulice do včelařského muzea v Chlebovicích u Frýdku Místku. Žáci se zde mohli seznámit s historií včelařství, naučili se vyrábět svíčky, vyslechli přednášku učitele včelařství s videoprojekcí, vyzkoušeli si vědomostní soutěže a všichni dostali sladkou odměnu. Vše bylo velmi pěkně připraveno, muzeum má velké množství exponátů. Spokojené tváře dětí svědčily o kvalitě této exkurze.
Více fotografií – zde.

Výjezd ke včelařům nebo do včelařského muzea

určeno pro žáky SŠ oboru agropodnikání, lyceum a ochrany ŽP. Celkem 4 autobusy navštíví farmu Kolomý ve Starém městu u Bruntálu. Nejmodernější a největší provoz v ČR.

Včelařské přednášky určeny pro žáky SŠ. Odborníci budou přednášet o historii chovu včely u nás a moderních způsobech chovu.

Včelařská akademie

                      Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

Program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní  rok 2016/2017

Název projektu: „Včelařská akademie“
Název dotační priority: Podpora aktivit ve školních zahradách. Podpora badatelsky orientovaného vzdělávání.
Kód programu: 1617/E
Evidenční číslo:
Dotace na školní rok: 2016-2017

Cíl projektu
Projekt si dal za cíl seznámit žáky základních škol s životem včel. Snaží se, aby pochopili, jakým ohromným přínosem pro nás jsou a jak funguje vztah mezi chovatelem – včelařem a včelstvem. Seznámí studenty s produkty, které člověk umí při chovu získávat a se způsoby jejích zpracování a zužitkování.

Včelařský kroužek:

Včelařský kroužek, který vznikl na škole za přispění moravskoslezského kraje před třemi lety a vychoval již řadu samostatně včelařících studentů. Jeho fungování umožňuje nahlédnout v praxi pod střechy jednotlivých úlů a ověřit si teorii v praxi. Činnost již musela být rozdělena na studenty začátečníky, kteří se s včelařením teprve seznamují a pokročilé, kteří jsou již zdatnými pomocníky vedoucího kroužku.

Každý rok si tak žáci základních škol mohli vyzkoušet vytáčení medu a rovněž každý si odnese domů skleničku pro rodiče.

Návštěva ZŠ na tvůrčí dílně – v čase předvánočním proběhly tvůrčí dílny, které byly zaměřené na zpracování produktů včel. Žáci ZŠ si ze školního medu vyrobili pro své blízké perníky. Nejprve si uhnětli medové těsto, vykrojili figurky a po upečení i vyzdobili polevou. Hotové výrobky si odnesli v dárkových krabicích pro své blízké pod stromeček.

Dne 24. 5. a 31. 5. 2017 se žáci základních škol z Mladecka a Brumovic podívali v rámci projektu „Včelařská akademie“ do včelařského centra v Chlebovicích. Zde je umístěno muzeum, které mapuje vývoj včelařství na našem území a rovněž je zde výukové centrum. Žáci se mohli seznámit s životem včel, jak prostřednictvím filmové produkce, tak bezprostředním vstupem do včelína a ukázkou úlů. Také se naučili využívat včelí produkty – proběhlo zde cvičení výroby svíček z pravého vosku a také základy výroby medoviny. Veškeré nabyté znalosti pak zúročili ve vědomostních soutěžích, za které dostávali jako odměny perníkové sladkosti.

Učíme se navzájem

Informace o projektu

Projekt „Učíme se navzájem“ je krajský projekt zaměřený na „Podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2017/2018“. Smyslem tohoto programu je maximálně zapojit žáky všech studijních oborů naší školy do předávání získaných vědomostí a dovedností z oblasti environmentálního vzdělávání žákům základních a mateřských škol. Pro tyto žáky je připravená řada vzdělávacích aktivit, exkurzí, environmentálních programů, přednášek a terénních cvičení. Na projektu budou spolupracovat žáci a pedagogové dvou základních škol a jedné mateřské školy.

Popis projektu ke stažení – zde


Badatelství v přírodních vědách
Environmentální program určený žáků základních škol v rámci realizace „Učíme se navzájem“ proběhl 2. března v ZŠ Malé Hoštice. Nejprve se žáci dověděli informace o hliníku a pak jim děvčata 3. ročníku přírodovědného lycea připravila řadu zajímavých pokusů s hliníkovými plechovkami. Žáci hledali řešení daného problému a pak pokus realizovali, aby si prověřili svůj předpoklad.


Domácí zvířata
V rámci projektu „Učíme se navzájem“ se uskutečnila řada exkurzí  na drobnochovu školního statku. Komentovanou prohlídku domácích zvířat absolvovali žáci mateřských i základních škol. 6. dubna  to byla ZŠ B. Němcové  a  MŠ Elišky Krásnohorské, 11. dubna opět  MŠ Elišky Krásnohorské, 12. dubna  MŠ Heydukova, 17. a 24. dubna – MŠ Otice, 22. května – MŠ Sadová.


Naučná dendrologická stezka
Ve středu 18. října 2017 se žáci 1. ročníku ZŠ Malé Hoštice zúčastnili environmentálního programu s názvem „Naučná dendrologická stezka“. Tento program si pro ně připravili žáci 3. ročníku studijního oboru Přírodovědné lyceum v rámci realizace projektu „Učíme se navzájem“. Prvňáčci se nejprve  učili poznávat dřeviny podle plodů a listů,  soutěžili ve sběru žaludů, připravovali podzimní koláž a své poznatky si nakonec mohli prověřit v dendrologickém testu.


Poznej život včely
Vysvětlení principu včelstva a jeho fungování, poznání  hierarchie včelstva a seznámení se stavbou těla včely bylo náplní environmentálního programu pro žáky ZŠ Malé Hoštice, který se uskutečnil 15. května v rámci realizace projektu „Učíme se navzájem“.

Přednáška 1.
Žáci 2. a 3. ročníku přírodovědného lycea se ve středu 7. února zúčastnili v rámci projektu „Učíme se navzájem“ přednášky „Rostliny a stres“. Lektorkou jim byla pracovnice katedry biochemie UP Olomouc RNDr. Martina Špundová Ph.D. Žáci si také mohli vyzkoušet měření obsahu chlorofylu, přípravu extraktu chlorofylu a mnoho dalších zajímavých úkolů.

Přednáška 2.
Ve středu 15. listopadu se žáci 1., 2. a 4. ročníku přírodovědného lycea seznámili s problematikou genetiky lidské populace formou přednášky, kterou si pro ně připravil pracovník UP Olomouc RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.


Sbíráme hliník
Vzdělávací aktivita určená MŠ v rámci projektu „Učíme se navzájem“ probíhá úspěšně po celý školní rok. 28. dubna se jí zúčastnila MŠ Opava, Heydukova a 9. května MŠ Riegrova, Opava. Na programu  byly tentokrát zajímavé pokusy s hliníkovými plechovkami, informace o hliníkovém odpadu a na závěr si mohli děti vyrábět z hliníku přáníčka.


Svět pod lupou
Vzdělávací program pro žáky základních škol, který je součástí environmentálního projektu „Učíme s e navzájem“ proběhl  6. dubna v laboratoři biologie. Své zkušenosti o pozorování lišejníků a bezobratlých živočichů pod lupou předávala děvčata 3. ročníku přírodovědného lycea žákům 1. třídy ZŠ Boženy Němcové v Opavě.


Terénní cvičení
Ve dnech 19. a 20. října se žáci 3. ročníku Přírodovědného lycea zúčastnili terénního cvičení v rámci realizace krajského environmentálního projektu „Učíme se navzájem“. Cílem této aktivity bylo osvojit si poznatky o monitoringu vody, půdy a ovzduší. Tyto poznatky pak předají žákům základních škol. Součásti výpravy byla také exkurze do úpravny pitné vody v Karlově, kde se mohli seznámit s procesem čištění povrchové vody a také s čištěním pískových filtrů.


Terénní cvičení ZŠ
Pro nejaktivnější základní školu bylo připraveno žáky  3. ročníku přírodovědného lycea ve dnech 16. a 17. května terénní cvičení v Karlově. Na programu byl sběr půdních a vodních bezobratlých živočichů, pozorování nasbíraných živočichů pod lupou a jejich určování, mikroskopování mechu měříku a práce s měřící technikou Pasco, EdLab a termokamerou.


Terénní cvičení SŠ

Závěrečnou aktivitou projektu „Učíme se navzájem“  bylo terénní cvičení  3. ročníků přírodovědného lycea. Na programu bylo předávání a výměna zkušeností mezi žáky, hodnocení jednotlivých aktivit projektu a pěší výšlap na Pustevny.


Učíme děti MŠ
V rámci projektu „Učíme se navzájem“  žákyně 3. ročníku přírodovědného lycea si připravila pro děti MŠ Opava Mostní  výukový program, jehož hlavním cílem bylo seznámit naše nejmenší s problematikou sběru hliníku. Program obohatily pohádkou o sběru hliníku a výrobou vánočního přáníčka, při které děti mohly využít hliníkový odpad. Tato aktivita proběhla 14. prosince 2017.

Výukový program o recyklaci hliníku – děvčata 3. ročníku přírodovědného lycea  (Tereza Królová, Lucie Moravcová a Eliška Štencková) předvedla dětem i v MŠ Opava, Heydukova  ve čtvrtek 15.  prosince 2017.


Učíme se navzájem
Další aktivita v rámci realizace  projektu “Učíme se navzájem“ proběhla v pátek 2. března. Děvčata 3. ročníku přírodovědného lycea si připravila pro žáky 1. -5. ročníku ZŠ Opava, Malé Hoštice výukový program o sběru hliníku. Nejprve se žáci seznámili s vlastnostmi hliníku, s výrobky z hliníku a problematikou sběru hliníku. Poté následoval film o hliníkové plechovce a nakonec děvčata předvedla zajímavé pokusy s hliníkem.

Ve čtvrtek 15. března děvčata 3. ročníku přírodovědného lycea realizovala další vzdělávací aktivitu projektu “Učíme se navzájem“ v MŠ Heydukova v Opavě. Na programu byla pohádka O hliníkové plechovce Kvídovi, zajímavé pokusy s hliníkovými plechovkami a vyrábění velikonočních zápichů do květináče.


Začínáme mikroskopovat
Environmentální program „Začínáme mikroskopovat“  v projektu „Učíme se navzájem“  určený žákům základních škol byl realizován v laboratoři biologie 28. března. Děvčata  3. ročníku přírodovědného lycea předávala své vědomosti a zkušenosti spojené s mikroskopováním žákům 2. třídy ze ZŠ Boženy Němcové. Žáci pozorovali škrobová zrna bramboru, chloroplasty měříku a buňky cibule.


Svět pod lupou
Vzdělávací program pro žáky mateřských škol, který je součástí environmentálního projektu „Učíme se navzájem“ proběhl  21. června v MŠ Opava, Mostní. Dětem byla vysvětlena práce s lupou a pak prostřednictvím lupy pozorovaly bezobratlé živočichy.

Badatelství

sym_logo

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

Program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní  rok 2018/2019

Název projektu: Badatelství

Název dotační priority: Podpora badatelství v okruhu přírodních věd

Cíl projektu:
Realizací projektu se posílí badatelské vzdělávání žáků v oblasti polytechnického vzdělávání a spolupráce se žáky základních škol a dětmi mateřských škol.

Aktivity plánované projektem pomohou žákům se zájmem o danou oblast navázat na předchozí environmentální projekty, využít jejich výsledky a technické zabezpečení a předat získané vědomosti a dovednosti žákům základních a mateřských škol. Projekt rovněž podporuje praktickou a badatelskou činnost žáků, spolupráci pedagogů a žáků střední školy a partnerských základních škol.

Popis projektu ke stažení – zde.

Badatelský tým

Od ledna začal fungovat badatelský tým z řad žáků druhého ročníku studijního oboru Přírodovědné lyceum ve složení Veronika Kozelková, Bára Dostálová, Viktor Kurtin, Marin Vícha a děvčat z prvního ročníku studijního oboru Agropodnikání ve složení Veronika Podolínská a  Klára Hartmannová. Tým se zájmem o biologické zpracování odpadu, chov žížal, hydroponické pěstování rostlin a pěstování hub a tým ochotný celoročně se starat a zabezpečovat výživu žížal a rostlin.

Hlavní úkoly týmu:

– sběr bioodpadu
– sledování množství bioodpadu
– analýza vhodnosti a složení bioodpadu pro chov žížal
– stanovování výtěžnosti bioodpadu
– pozorování života žížal
– využití žížalí vody jako hnojiva pro hydroponické pěstování rostlin
– založení a sledování pokusů hydroponického pěstování rostlin (sledování pH, teploty a konduktivity vody, najít nejvhodnější rostliny a materiál pro pěstování, správnou koncentraci hnojiv pro hydroponické pěstování rostlin)
– pěstování hub na různém podkladu v různém prostředí
– získat podklady ze své činnosti pro následné zpracování výsledků bádání formou     závěrečných prací nebo SOČ

Tým metodicky vedl aktivity pro základní a mateřské školy, včetně badatelských úkolů.  Navrhoval a realizoval jednotlivé úkony pro efektivní kompostování, chov žížal, hydroponické pěstování pokojových rostlin, pokusů hydroponického pěstování rajčat v různém substrátu a s různým roztokem, pěstování hub, sledování výtěžnosti pěstování hub na různém podkladu.

Hydroponie

V lednu byly zakoupeny nádoby pro hydroponické pěstování rostlin. Nejprve se musely nádoby sestavit, opatřit substrátem a vysázet rostliny. Členové badatelského týmu se rozhodli pěstovat pokojové rostliny, bylinky a založili pokusy s rajčaty. Pěstovali rajčata v různých substrátech a také v různém prostředí –  jen ve vodním prostředí, ve vodě spolu s žížalím čajem a ve vodě s hydroponickým hnojivem. Výsledky růstu rostlin pravidelně zaznamenávali.

Chov žížal

V lednu členové badatelského týmu započali s chovem žížal. Nejprve museli sestavit zakoupené vermikompostéry. Pak do nich naskládali podkladové textilie a zeminu, do které umístili kalifornské žížaly. Ty začali pravidelně krmit bioodpadem. Pravidelně sledovali teplotu půdy, život žížal, množství konzumovaného bioodpadu, tvorbu žížalího čaje, který používali pro přihnojování hydroponicky pěstovaných rajčat. Vytvořili jednoduchý plakátek pro vermikompostování.

 

Praktická ukázka zpracování bioodpadu

Členové badatelského týmu připravili pro mateřské školy ukázkové hodiny vermikompostování. Nejprve dětem vysvětlili pojem bioodpad, ukázali jim vermikompostér, pomocí kterého je možné zpracovat bioodpad prostřednictvím žížal, seznámili je se stavbou žížaly, pozorovali žížaly pod lupou a na závěr děti žížaly nakrmily.
Celkem proběhly tři aktivity, kterých se zúčastnily děti z MŠ Olomoucká, Opava.

První aktivita proběhla 21. května 2019. Akce se zúčastnilo 21 dětí MŠ a dvě členky badatelského týmu.

Druhá aktivita proběhla 29. května 2019 za účasti 18 dětí z mateřské školy. Aktivitu realizovali dvě členky badatelského týmu.

Poslední aktivita proběhla 20. června 2019. Této aktivity se účastnilo 22 žáků mateřské školy a dvě členky badatelského týmu.


Pěstování hub

Projekt Badatelství byl doplněn o pěstování různých druhů hub (žampiny bílé i hnědé, hlíva ústřičná) na různých podkladech. Nejprve členové badatelského týmu zakoupili sadbu, naočkovali toto podhoubí na různé druhy podkladu a umístili do badatelské místnosti. Později z důvodu vysoké teploty a sucha byl pokus přemístěn do sklepních prostor školy a na školní pozemek.


Odpady jako zdroj surovin

V rámci realizace projektu Badatelství byly uskutečněny dvě přednášky o možných způsobech zpracování odpadů a předcházení vzniku odpadů ve společnosti.  Lektorkou obou přednášek byla Ing. Janáková Iva Ph.D. ze spolupracující katedry environmentálního inženýrství VŠB. První přednáška proběhla ve středu 6. března 2019 v aule školy. Hlavním tématem byly odpady a jejich recykláty. Přednášky se účastnili žáci 1., 2. a 3. ročníku přírodovědného lycea a žáci 1. ročníku studijního oboru Agropodnikání.

Druhá přednáška byla realizována 30. dubna, které se zúčastnili žáci druhého a třetího ročníku přírodovědného lycea. Téma přednášky znělo „Využití biotechnologických postupů při likvidaci odpadů“.


Badatelství ZŠ

Členové badatelského týmu připravili výukové hodiny také pro žáky základních škol. Na začátku svého programu vysvětlili dětem pojem bioodpad, ukázali možnost zpracování bioodpadu prostřednictvím žížal. V laboratoři biologie seznámili žáky se stavbou těla žížaly, realizovali s nimi badatelské pokusy související s životem žížal. Na závěr si žáci mohli vyzkoušet krmení žížal bioodpadem.

Celkem proběhly tři aktivity.

První aktivita se uskutečnila 11.června 2019. Této aktivity se zúčastnilo 18 dětí 3.třídy ze Základní školy Opava, Englišova a dvě členky badatelského týmu.

Druhou aktivitu navštívilo 17 žáků 1.třídy ZŠ Opava, Englišova a tři členové badatelského týmu.

Poslední aktivita proběhla 24.června. Na realizaci se podíleli dva členové badatelského týmu a 18 žáků ZŠ Opava, Kylešovice.

Úspěchy

SOČ

Ve školním roce 2021/22 se celostátního kola zúčastnil Vojtěch Mazur. Se svou prací na téma „Porovnání čistícího pudu včel mezi chovateli“, které bylo zařazeno do kategorie 07 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodního hospodářství, obsadil ze 17 účastníků velmi pěkné 5. místo.

Ve školním roce 2020/21 se celostátního kola zúčastnili čtyři žáci. Na 1. místě se umístil Adam Mikunda se svou práci „Vzdělávací panely o lomu u obce Stará Ves“ v kategorii 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času. Další účastník Jakub Vlček v kategorii 12 tvorba učebních pomůcek a didaktické technologie s prací „Tvorba environmentálních filmů“, obsadil 9. místo. Viktor Kurtin v kategorii 07 zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství s prací „Fyzikálně-chemické změny u jablek v průběhu jejich dozrávání“ obsadil 10. místo a Veronika Kozelková v kategorii 08 ochrana a tvorba životního prostředí s prací „Likvidace bioodpadu vermikompostováním“ obsadila   13. místo.

 Ve školním roce 2020/21 se do celostátního kola probojovala Julie Jarošová s prací „Odchov zejozobů afrických v ZOO Zlín a zámku Lešná“ v kategorii 04 „Biologie“ a Marie Graclíková s prací „Měření vlastností různých odrůd domácích moštovaných jablek“
v kategorii 07 „Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství“.

Ve školním roce 2018/2019 slavil úspěch v celostátním kole SOČ v kategorii Ochrana a tvorba životního prostředí Jonáš Meixner se svou prací „Evidence fauny a flóry v jezírcích v Městských sadech v Opavě“  – ke stažení zde.

Ve školním roce 2017/18 získal Miroslav Řezníček ocenění v podobě 11. místa v celostátním kole SOČ v kategorii Ochrana a tvorba životního prostředí se svou prací „Monitoring fyzikálněchemických vlastností vodních toků v Liptani.“ – ke stažení zde.

ENVOFILM

Envofilm 2021 – soutěže se zúčastnil Jakub Vlček. Odvezl si trofej nejcennější, a to cenu pro Absolutního vítěze ENVOFILMU 2020 za snímek V zajetí mobilu.

17.10.2019 proběhl v Českém Těšíně 4.ročník soutěže ENVOFILM. Naši školu reprezentoval Jakub Vlček z 3.ročníku přírodovědného lycea. V kategorii „Nejlepší žákovský film žáků SŠ“ získal nejvyšší ocenění – 1.místo se svým snímkem Život chlapíka hliníka.

Voda a životní prostředí

V roce 2011 se žáci studijního oboru Ochrana životního prostředí a krajiny zúčastnili soutěže „Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje“, pořádanou VŠB Ostrava v rámci projektu Motivace studentů ke studiu technických oborů. Obdrželi Čestné uznání za účast v 2. ročníku soutěže a jejich závěrečná práce byla vyhodnocena jako nejlepší. – ke stažení zde.

Hmyzí hotel

Tříčlenné družstvo žáků 3. L ve složení Filip Kocián, Monika Stará a Miroslav Řezníček se zúčastnilo 15. 6. 2017 soutěže O nejoriginálnější hmyzí hotel, kterou vyhlásila ZOO Ostrava. Úkolem bylo vyrobit hmyzí hotel, postup při výrobě natočit a umístit na vhodné místo. Jejich snažení bylo oceněno 3. místem.

Sběr hliníku

Problematika sběru hliníku

Od školního roku 2015/16 probíhá v naší škole sběr a třídění hliníku.

Proč sbíráme hliník?

 • recyklace hliníku vyžaduje o 95 % méně energie než výroba z primárních surovin
 • hliník je nekonečně recyklovatelný
 • recyklace hliníku přináší významné úspory emisí CO(každá tuna odděleně sebraných nápojových plechovek snižuje množství vypouštěných emisí CO2 o 10 tun)
 • 1 nápojová plechovka = úspora energie (pro napájení notebooku nebo televize po dobu 3 hodin)
 • odděleně vytříděná plechovka = zpátky v renovované formě již za 60 dnů bez ztráty kvality
 • recyklační průmysl snížil od roku 1997 energetickou potřebu na tunu nápojových plechovek o 53 % a usiluje o další snižování

 

Problematika sběru hliníku

Největším úskalím sběru a třídění hliníku je jeho rozpoznání od železa, plastů a kombinovaných obalů. Zkouška – obal přeložíme nebo zmačkáme do kuličky. Pokud se prověřovaný obal nevrátí do původního stavu, můžeme si být jisti, že je vyroben z hliníku.

Hliníkové plechovky – bývají často zaměňovány s železnými plechovkami. Zkouška se provádí pomocí magnetu (na železné plechovce magnet drží a nesklouzne dolů, na hliníkové plechovce magnet nedrží). Otvírací víčka nemusí být vyrobená z hliníkového materiálu. K víčku musíme magnet.  Pokud není hliníkové, musíme víčko odstranit.

Čajové svíčky – se mohou odevzdávat pouze tehdy, když jsou zbaveny vosku a knotu společně s jeho upevněním ve hliníkovém obalu svíce.

Lékové blistry – jsou složeny z hliníkové a plastové části. A jelikož obsahují plastový materiál, neřadíme je mezi hliníkový odpad. Recyklace těchto obalů je neekonomická, hliník shoří.

Obaly sprejů – nádoba spreje může být vyrobená z hliníku, nepatří však mezi hliníkové odpady. Při jejich recyklaci  by mohlo dojít k výbuchu a to díky natlakování stlačenými plyny.  Dalším problémem taktéž může být plastový nebo železný ventil.

Výsledky sběru

Školní rok 2021/22

Také v tomto školním roce proběhla soutěž mezi třídami. Celkem byla vytříděno 143,759 kg hliníku.

pořadí

třída

celkem (g)

1.

4.C

47 056

2.

2.C

24 452

3.

1.L

19 478

4.

4.A

9 698

5.

1Z1/Z2

9 293

6.

3.L

8 767

7.

2.Za

8 739

8.

3.C

6 712

9.

3.A

4 930

10.

2.L

4 634

11.

M

3 048

12.

2.A

2 429

13.

1.A

1 823

14.

4.L

1 714

15.

1.Za

1 345

16.

1.C

280

 

celkem

143 759 g

Spolupráce se ZŠ a MŠ

Spolupráce s MŠ a ZŠ

 

V průběhu školního roku 2018/19 se žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku přírodovědného lycea a žáci třetího ročníku oboru  chemik-operátor podíleli na realizaci projektu Místní akční skupiny Opava s názvem „Žáci učí děti“. Cílem tohoto projektu bylo vzdělávání dětí mateřských škol v oblasti polytechnické.

Přírodovědné vzdělávání bylo realizováno ve třech mateřských školách, v MŠ Eliška v Opavě, MŠ Vávrovice a MŠ Hradec nad Moravicí. V každé z mateřských škol byly realizovány následující témata: Třídíme hliník, Poznáváme stromy podle listů a plodů, Svět pod mikroskopem, Svět pod lupou, Víte, co pijete?, Stromy a jejich květy a Vodní hmyz.

 Chemické vzdělávání proběhlo v MŠ Srdíčko v Opavě, MŠ Otice a MŠ Olomoucká v Opavě. V těchto mateřských školách byly realizovány programy: Chemické sklo a OOPP, Chemické divadlo, Chemické reakce, Dělení látek, Efektní chemické pokusy a Acidobazické reakce.


Aktivity

Třídíme hliník

V úvodu této aktivity byla dětem přečtena motivační pohádka „O hliníkové plechovce“, která byla vhodně provázena obrázky.  Následovaly informace o třídění odpadu, jejich vlastnostech, jak rozpoznat jednotlivé druhy odpadů a kam je umístit (barevné krabice nahrazovaly kontejnery). Děti si pak samy mohly vyzkoušet třídění předem připraveného odpadu. Nakonec skládaly obrázky s odpadovými motivy.


Poznáváme stromy podle listů a plodů

Aktivita začínala přečtením motivační pohádky „Abby na procházce v lese“, která seznámila děti MŠ s charakteristickými znaky listů a plodů šesti stromů (javoru, dubu, buku, jírovce, lípy a lísky) formou říkanek a obrázků.  Děti si pak samy vyzkoušely skládání karet plodů a listů. Pak všechny děti dostaly pracovní list, do kterého vlepovaly chybějící listy nebo plody. Po této činnosti se rozdělily do několika skupin. Každá skupina vybarvovala list některého z poznávaných stromů, ke kterému přilepovaly příslušné listy a plody. Nakonec si mohly složit puzzle listů a plodů.


Svět pod mikroskopem

Na začátku aktivity byla dětem přečtena motivační pohádka „Abby na louce“, která děti MŠ uvedla do problematiky dýchání všech organismů. Dětem byl představen mikroskop, práce s tímto přístrojem a postupem, jak si vytvořit mikroskopický preparát. Děti si pak samy pod vedením žáků střední školy vyzkoušely vyrábět otiskový preparát spodní strany listu pokojových rostlin a pak vytvořený preparát průduchů rostlin pozorovaly pod mikroskopem. Po skončení mikroskopování je čekalo puzzle, sestavovaly listy s průduchy a člověka s plícemi.  Na závěr vybarvovali předem připravený obrys plic člověka a listu, na který přilepily vystřižené průduchy.

 

Svět pod lupou

V úvodu byla dětem přečtena pohádka „Abby na návštěvě u dědečka“, která byla motivací k pozorování bezobratlých živočichů. Pak se děti rozdělily do čtyř skupinek a seznámili se nejprve se světelnou lupou. Pozorovali bezobratlé živočichy, jejich povrch, jednotlivé části těla. Následovalo pozorování těchto organismů prostřednictvím USB lupy, které byly připojeny k tabletu. Děti používaly tyto USB lupy k pozorování své kůže, vlasů, látek. Po skončení je čekalo puzzle, sestavovaly lupy a berušky.  Na závěr vybarvovaly předem připravené a vystřižené obrázky živočichů, které pak přilepily na předkreslenou a vybarvenou lupu.

 

Víte, co pijete?

Aktivita začala přečtením pohádky „Abby badatelem“, která byla motivací k zjišťování vlivů různých nápojů na zdraví člověka. Následovalo seznámení s pH metrem a vysvětlení k čemu slouží. Pak děti s pomoci žáků měřily pH jednotlivých nápojů a nalepováním kytiček na samolepící tabuli zaznamenávaly jejich hodnotu pH (čím vyšší počet, tím zdravější nápoj). Srovnávaly také pH nápojů s pH octu. Měřily pH šťávy z grepu bez cukru a s cukrem. Po naměření všech hodnot přilepovaly děti na předem připravené pracovní listy kytičky k jednotlivým nápojům

 

Stromy a jejich květy

V úvodu byla dětem přečtena pohádka „Kamarádi na procházce“.  Pak děti sestavovaly karty listu a květu různých stromů, které k sobě přísluší.  Po složení karet obdržely děti pracovní list, do kterého vlepovaly příslušné listy stromů. Na závěr je čekala skupinová práce. Vystřihovaly barevné květy a listy a lepily je na předem nakreslenou větvičku.

 

Vodní hmyz

Aktivita započala přečtením pohádky „Žížala Julie“.  Následovala prohlídka vzorků larev vodních živočichů. Pak se děti usadily ke stolečkům a sestavovaly karty vodních živočichů a jejich larev. Na karty byly položeny obrázky larev vodních živočichů. Děti vybíraly příslušné obrázky larev a lepily je do pracovních listů s vodními živočichy. Na závěr je čekala skupinová práce. Vybarvovaly předkreslený rybník, pak vystřihovaly obrázky vodních živočichů a lepily je na vybarvený rybník


Chemické sklo a OOPP

Po úvodním seznámení se s dětmi, jsme děti rozdělili do 4 pracovních skupinek. Studenti SŠ se oblékli do všech ochranných pracovních pomůcek, které jsme měli k dispozici a formou hry s čísly učili děti rozpoznávat jednoduché chemické sklo a pomůcky. Poté jsme společně  odměřovali v odměrném válci a kádince vodu obarvenou potravinářským barvivem. Na závěr si děti samy zkusily pokus „lávová lampa“ . Tento jim byl nejdříve ukázán demonstračně. V průběhu všech těchto aktivit děti vypracovávaly předem připravené pracovní listy.


Chemické divadlo

Po příchodu dětí do chemické laboratoře došlo k jejich usazení na předem připravená místa. Studenti SŠ oblečeni do kostýmů sehráli dětem nacvičenou chemickou pohádku na téma (Š)MOULOVÉ. Jedná se o divadelní představení protknuté různými efektními chemickými experimenty jako jsou např. jodičnanové hodiny, hoření etanolových par, sloní pasta a jiné.


Chemické reakce

Děti jsme v úvodu rozdělili do 4 pracovních skupinek. Každé skupince se úzce věnovali 2 studenti SŠ. Toto setkání bylo velmi praktické a pro děti velmi náročné na manuální činnost. Děti tentokrát všechny pokusy prováděly samy pod dohledem příp. s dopomocí. Vyzkoušely si, jak funguje povrchové napětí vody při pokládání předmětů na hladinu vody a přitom odhalily, jak je možné, že vodoměrka z Ferdy Mravence chodí po hladině. Vytvořily v mléce pohyblivou duhu, nechaly vybuchnout sopku pomocí octu, jedlé sody a potravinářského barviva. Dále si vyzkoušely bonbonkovou chromatografii.


Dělení látek

Nejdříve došlo k rozdělení dětí do 4 pracovních skupinek a přidělení studentů SŠ k těmto pracovním skupinám. Následovalo povídání o dělení látek. Poté děti třídily různé látky.  Za pomoci rozpouštění
a filtrace od sebe oddělovaly sůl a vodu. Naučily se sestavit si filtrační aparaturu, složit si a ustřihnout filtrační papír. Následně se pokusily odbarvit vodu obarvenou potravinářským barvivem za pomoci rozdrceného černého uhlí a filtrace. Na samotný závěr děti vypracovávaly pracovní list, který rozstříhaly a sestavily filtrační aparaturu z papíru.


Efektní chemické pokusy

Po příchodu dětí do chemické laboratoře došlo k jejich usazení na předem připravená místa. Studenti SŠ spolu se svým vyučujícím chemie předvedli dětem sérii efektních chemickými pokusů jako jsou např. duch v baňce, nehořlavý kapesník, čpavkový vodotrysk, barvení plamene, samovznícení glycerolu, zápalná šňůra, faraonovi hadi a jiné. Některé experimenty si děti mohly vyzkoušet i samy. Jednalo se o pokusy tzv. „kuchyňské chemie“ za použití octu a jedlé sody nebo oleje a šumivých tablet.

 

 Acidobazické reakce

Nejdříve došlo k rozdělení dětí do 4 pracovních skupinek a přidělení studentů SŠ k těmto pracovním skupinám. Následovalo povídání o kyselinách a zásadách. Učitelka povídání prokládala demonstračními motivačními pokusy s kyselinami a zásadami za použití různých acidobazických indikátorů. Poté si děti samy připravily za pomoci studentů SŠ nejrůznější roztoky běžně dostupných látek jako je např. citronová šťáva, rozpuštěný prací prášek apod. Pomocí kapátek naplnily zkumavky, do kterých ponořovaly univerzální indikátorové papírky, aby zjistily, zda jsou roztoky kyselé, zásadité nebo neutrální. Nakonec do nachystaných zkumavek pomocí kapátek vpravily předem připravený neškodný přírodní indikátor – výluh z červeného zelí. A pozorovaly barevné změny.

Učíme třídit odpad

Žáci naší školy navštěvují mateřské i základní školy, kde učí děti třídit odpady a rozpoznávat hliníkový odpad. Také pomáhají mateřským školám s tříděním hliníku.

Ve školním roce 2016/17 tuto činnost vykonávaly žákyně přírodovědného lycea Táňa Svobodová a Eliška Havalová, která výsledky tohoto pedagogického a sběrového působení shrnula ve své závěrečné práci  ZP-Sběr hliníku v mateřských školách. Výukový program byl zrealizován celkem jedenáctkrát, devětkrát v mateřských školách a dvakrát v základních školách.

 

Děvčata pomáhala v některých mateřských školách třídit hliníkový odpad. Výsledky sběru a třídění jednotlivých kategorií hliníkového odpadu v navštěvovaných mateřských a základních školách ukazuje následující tabulka.

Ve školních roce 2017/18 a prvním pololetí školního roku 2018/19 v této činnosti pokračovala děvčata přírodovědného lycea Tereza Królová, Lucie a Moravcová a Eliška Štencková, která výsledky zpracovala ve své závěrečné práci odkaz na ZP-Sběr hliníku v mateřských školách2. Celkem dvanáctkrát navštívila děvčata mateřské školy se svými výukovými programy.

V tomto období rovněž děvčata pomáhala s tříděním hliníkového odpadu ve třech mateřských školách. Výsledky jejich činnosti jsou shrnuty v následující tabulce.

V druhé polovině školního roku 2018/19 do mateřských škola začala docházet děvčaty 1.ročníku studijního oboru Agropodnikání Veronika Podolínská a Klára Hartmannová.

Recyklohraní

Recyklohraní

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Naše škola se registrovala do projektu 4. září 2015

 

Sběr baterií

1.3.2022

19 kg

20.11.2020

26 kg

6.3.2019

20 kg

2.5.2018

22 kg

9.2.2017

23 kg

¨

Sběr elektrozařízení

12.4.2022

60 kg

17.12.2020

32 kg

14.3.2020

37 kg

29.6.2019

8 kg

17.11.2019

29 kg

5.5.2018

31 kg

14.2.2017

18 kg

 

Plnění soutěžních úkolů

2022/23

Vzkaz v láhvi

250 bodů

2019/20

Recyklační zpravodaj

250 bodů

2018/19

Člověče nezlob se a recykluj!

250 bodů

2017/18

Vydržím víc a posloužím déle!

100 bodů

 

Krok za krokem – mapa, fotografie

250 bodů

 

Krok za krokem –  Bonusový úkol – fotoreportáž

250 bodů

 

Jak neplýtvat potravinami

100 bodů

 

PVO z oblečení

100 bodů

2016/17

Pátrejte s baterkou aneb lovíme baterie

250 bodů

 

Staň se tiskařem

250 bodů

2015/16

V rámci bádání zahájíme pátrání!

100 bodů

 

Není vzduch jako vzduch

250 bodů

 

 

Energie

Energie – úvod

V roce 2017 proběhlo sledování spotřeby elektrické energie  v  hlavní budově školy  a  v nové hale, na kterém se podílela Silvie Vlachynská – studentka 4.ročníku přírodovědného lycea. Výsledky byly zpracovány formou závěrečné práce. (Spotřeba elektrické energie  na MSŠZe a VOŠ v Opavě) Její výsledky jsou zaznamenány v následujících grafech a tabulkách:

Dalším úkolem bylo měření spotřeby energie elektrických zařízení (diaprojektorů a bedniček), která se nacházejí ve škole v režimu stand-by. Měření proběhlo pomocí měřicího přístroje EMF-1 multifunkční měřič spotřeby elektrické energie.

Byla vyčíslená celková roční cena, kterou by škola ušetřila, kdyby se tato zařízení vypínala a nezůstávala v režimu stand-by.

Možnosti úspor elektrické energie

 

Osvětlení ve třídách  

 •  Ve většině tříd jsou během dne zatažené žaluzie (i když venku nesvítí sluníčko) a rozsvícená všechna světla (mnoho žáků si neuvědomuje, že denní světlo je pro ně to nejlepší).
 •  Další zbytečností jsou rozsvícená světla v prázdných třídách a někdy i v odpoledních hodinách po ukončení vyučovacích hodin.

 

Osvětlení na chodbách 

 •  Během vyučovacích hodin se zbytečně svítí na chodbách.
 •  Často se svítí na chodbách před záchody v přízemí či 2. patře i po skončení vyučování.
 •  Na chodbách je spousta vypínačů a člověk se potom špatně orientuje, který má použít.

 

Spotřebiče (počítače, bedničky, diaprojektory)

 • Ve spoustě tříd zůstávají po vyučování zapnuté počítače, bedničky i diaprojektory v režimu stand-by (žáci ani vyučující tomu nevěnují příliš velkou pozornost, dochází tak ke zbytečné spotřebě elektrické energie).
 • Jsou zapnuté bedničky po celou dobu vyučování, i když nejsou potřeba.

Osvětlení na toaletách

 • Na všech toaletách zůstávají neustále rozsvícena světla během vyučovacích hodin i po vyučování, a tím pádem dochází k obrovským ztrátám elektrické energie.

 

Osvětlení v šatnách 

 • Nejhorší situace je asi v šatnách, žáci nerespektují osvětlení a neřeší, že při každém odchodu by se světla měla zhasínat, aby nedocházelo ke zbytečným únikům elektrické energie.
 • Situace by se vyřešila vhodnou instalací čidel pro automatické rozsvícení/zhasnutí světel.

 

Další opatření, která by vedla k úspoře elektrické energie

 •  Instalovat pohybová čidla v šatnách a na toaletách, která spínají světla pouze při pohybu.
 •  Instalovat LED osvětlení.
 •  Odpojit přístroje z funkcí stand-by od elektrické energie v době víkendů, svátků a prázdnin.
Opatření

 

Provedená opatření pro snížení spotřeby elektrické energie

Na chodbách byly nad vypínače umístěny jednoduché piktogramy, které usnadňují lepší orientaci zapnutí světel.

Na dveře toalet byly vylepeny štítky, které upozorňují na vypnutí světel při odchodu.

Voda

Hospodaření s vodou

 

Problematika vody nám není lhostejná. V roce 2009 student čtvrtého ročníku přírodovědného lycea Martin Juřík zpracoval problematiku pitné vody ve své závěrečné maturitní práci „Pitná voda jako vyčerpatelná surovina.“ 

Hygienická zařízení

Závěry vyplývající ze závěrečné práce Martina Juříka:

Výzkum byl zaměřen na veřejně přístupné hygienické zařízení, kde byl proveden průzkum technologie a změřen průtok vody daným zařízením, pokud to bylo možné. Prozkoumány byly toalety a jejich vybavení v areálu školy, a sice ve všech patrech hlavní budovy i v suterénu, v šatnách a na toaletách u tělocvičny a na staré hale. Byl zaznamenán počet zařízení a pomocí 1l kádinky, odměrného válce a hodinek změřen objem průtoku vody u jednoho náhodně vybraného objektu za určitý časový limit (5sek, 3sek, 1sek), nakonec se tyto hodnoty přepočítaly na jednu časovou míru – 1minutu. V případě kohoutků byly při pokusu oba puštěny naplno, u pákových baterií nastaveno do střední polohy (mezi teplou a studenou) a voda puštěna naplno. Došlo se k těmto výsledkům:

 

Přízemí

Pánské toalety
1 umyvadlo: páková baterie, bez perlátoru; 22,8 l/min
5 pisoárů
3 toalety s možností zastavení průtoku

Dámské toalety
1 umyvadlo, páková baterie, bez perlátoru; 21,54 l/min
3 toalety s možností zastavení průtoku

1.  patro

Pánské toalety
1 umyvadlo- páková baterie, perlátor; 12,24 l/min
2  toalety s možností zastavení průtoku
2  pisoáry

Dámské toalety
1  umyvadlo, páková baterie, perlátor; 12,6/min
1 sprcha
2 toalety s možností zastavení průtoku

2. patro

Pánské toalety
1 umyvadlo, páková baterie, 16,8 l/min
5 pisoárů
3 toalety s možností zastavení průtoku

Dámské toalety
1 umyvadlo, páková baterie, perlátor, 11,52 l/min
3 toalety s možností zastavení průtoku

Laboratoř kytek
1 umyvadlo s 1 kohoutkem, bez perlátoru; 14,4 l/min

4.L
1 umyvadlo s kohoutkem, perlátor, 8,4l/mim

Tělocvična

Pánské toalety
1 toaleta s pouze úplným splachováním
1 umyvadlo s kohoutky, bez perlátoru , 62,4 l/min

Dámské toalety
1 toaleta s pouze úplným splachováním
1 umyvadlo s kohoutky, bez perlátoru, 31,5 l/min

Šatna Hoši
1 toaleta s pouze úplným splachováním
3 sprchy s kohoutky, bez perlátorů, 21 l/min
4 umyvadla s kohoutky bez perlátoru, 22,08 l/min
1 malé umyvadlo s kohoutky, bez perlátoru, 60,6 l/min

Šatna dívky
1 toaleta s pouze úplným splachováním
3 umyvadla s kohoutky bez perlátoru, 19 l/min
3 sprchy s kohoutky, bez perlátorů, 24,6 l/min +1 sprcha kape
1 malé umyvadlo s kohoutky, bez perlátoru 60,6 l/min

Suterén

Pánské toalety
1 toaleta s možností zastavení
1 umyvadlo s s pákovou baterií, bez perlátoru, 46,2 l/min
1 sprcha bez perlátoru, 20,4 l/min

Dámské toalety
1 toaleta s možností zastavení
1 umyvadlo s s pákovou baterií, bez perlátoru, 30,6 l/min
1 sprcha bez perlátoru, 23,4 l/min

Hala                           

Pánská toaleta
2 pisoáry
2 umyvadla s1 kohoutkem bez perlátoru, starý typ perlátoru (sítko) 29,1 l/min
1 toaleta s pouze úplným splachováním

Dámská toaleta
1 toaleta s pouze úplným splachováním
2 umyvadla s 1 kohoutkem bez perlátoru, 31,8 l/min

Závěr

Z těchto výsledků je zřejmé, že některé zařízení vodou šetří, jiné však vodou plýtvají. Z průzkumu bylo k vodě nejšetrnější umyvadlo ve třídě 4.L s průtokem 8,4 l/min, naopak nejvíce  propouštělo umyvadlo v tělocvičně na pánských záchodech, celých 62,4 l/min.

 

Ztráty vody nastávají:

 • u umyvadel bez perlátorů nebo se zastaralými typy perlátorů
 • u umyvadel s kohoutky
 • u plně splachovacích toalet
Spotřeba vody

 

Spotřeba vody v roce 2003/08 

Závěry vyplývající ze závěrečné práce Martina Juříka: Graf vypracovaný z údajů za posledních 5 let poukazuje na to, že spotřeba vody na naší škole neustále roste. Způsobuje to hlavně nárůst žáků na naší škole, ale taky jejich přístup k jejímu užívání a spotřebě.

 

Za poslední 3 roky stoupl počet žáků z 411 na 497. K tomu se musí započítat ještě pracovníky školy, kterých od roku 2008 je  82. Vzhledem k nově otevřeným studijních oborů je možné očekávat další nárůst uchazečů a nejspíš i pedagogických pracovníků. Spotřeba vody by teda měla narůstat také.

Cena vodného

Graf č.3 poukazuje nárůst ceny vodného od roku 2003 do roku 2008.

Pomocí informací o částkách, které škola za posledních 5 let platila za vodu, byla po vydělení s počtem spotřebovaných kubických metrů znát cena vodného. Jak lze poznat z grafu, cena vody za 1m3 neustále roste a to nejvíce za poslední rok. Bude-li stoupat spotřeba vody na škole, budou stoupat i její výdaje k jejímu uhrazení.

 

Naučná dendrologická stezka

Dendrologická stezka