Vybavení školy

Prostory pro teoretickou výuku, přednášky a semináře:

 • Purkyňova 12/1654, 746 01 Opava,
 • Englišova 654/75, 746 01 Opava     
 • Slámova 3-5, 746 01 Opava.

Hlavní budova na adrese Purkyňova 12/1654 je umístěna na okraji města Opavy v krásném dendrologicky cenném parku a  v těsném sousedství Školního statku v Opavě. Škola má bohatou a dlouholetou tradici v zemědělském vzdělávání v převážně agrárně orientované části Opavska. Škola má  94 let, budova byla postavena ve velkolepém stylu pro zemědělské vzdělávání a dodnes svými parametry plně vyhovuje výuce. V areálu se nachází kromě hlavní budovy 2 další budovy s učebnami, halami a dílnami. jedna z nich byla dostavěna v roce 2007 a splňuje nejpřísnější hygienické a bezpečnostní normy. Součástí areálu jsou rovněž 2 tělocvičny a výukový park s letní učebnou. Se školou bezprostředně  sousedí moderní školní statek, dohromady tvoří ojedinělý vzdělávací komplex.

Součástí hlavní budovy školy je:

 • Aula – kapacita 180 posluchačů, při stolovém uspořádání 120, vybavení ozvučovací technikou, možnost využití digitální a audiovizuální techniky, krásná historická místnost.
 • Studentský klub – kapacita 30 posluchačů, možnost pořádání přednášek, besed, studentských aktivit, využití digitální techniky.
 • Kmenové třídy – 21 učeben odpovídajících rozměry hygienickým normám, kapacita 32 žáků, zpětné projektory a videoprojektory.

Kromě hlavní budovy je součástí školy odloučené pracoviště na Englišova 526 v Opavě. Jedná se o nově vybudované učebny, multimediální učebnu a chemickou laboratoř v sousedním Školním statku v Opavě. Budova je dostatečně vybavena šatnami, sociálním zázemím a kabinety pro učitele.

Mimo tato zařízení má škola odloučené pracoviště Domov mládeže, Slámova 3 – 5, Opava. Domov mládeže je moderně vybaven nábytkem. Má dostatek studoven. kapacita ubytování je 84. Je využíván pro ubytování žáků střední školy, studentů vyšší odborné školy a doplňkově pro ubytování žáků ostatních škol. Součástí domova mládeže jsou 2 prostorné učebny s kapacitou 40 žáků nebo studentů, vybavené moderní didaktickou technikou.

Bezbariérový přístup je vybudován v budově Englišova 526, Opava, kde sídlí multimediální učebna a chemická laboratoř v mechanizační hale v areálu Purkyňova 12, Opava, kde jsou také 2 učebny, 2 kabinety  a sociální zázemí

Škola je nadstandardně vybavena a disponuje specializovanými učebnami a laboratořemi pro teoretickou výuku:

 • Chemická laboratoř – kapacita 16 žáků, laboratorní stoly a pomůcky, digestoře, váhovna, sklad chemikálií.
 • Chemická laboratoř na školním statku – kapacita 12 žáků, laboratorní stoly a pomůcky, digestoře, váhovna, moderní sklad chemikálií.
 • Odborná učebna biologie – kapacita 16 žáků, videomikroskop, mikroskopy, biologické preparáty, rozsáhlé cenné sbírkové materiály.
 • Odborná učebna fyziky, biologie a chemie – kapacita 30 žáků, moderně vybavena v rámci projektu NatTech.
 • Učebna odborných předmětů – kapacita 30 žáků, moderně vybavena v rámci projektu NatTech.
 • Odborná učebna řízení motorových vozidel – kapacita 32 žáků, videoprojektory, dataprojektor, počítačové vybavení, makety strojních součástí.
 • Učebny pro výuku jazyků – 2 učebny s kapacitami 16 žáků, dataprojektory, počítačová síť s programy pro výuku anglického jazyka.
 • Učebny odborných předmětů – 2 učebny s kapacitami 16, dataprojektory, vizualizéry, laboratorní vybavení, rozsáhlé sbírkové materiály.
 • Učebny výpočetní techniky – 3 učebny s kapacitami 16 žáků, počítačové sítě, připojení na internet optickým kabelem, dataprojektory.
 • Učebna výpočetní techniky pro odborné předměty – 1 učebna s kapacitou 32 žáků, počítačové sítě, připojení na internet optickým kabelem, dataprojektory.
 • Multimediální učebna na školním statku – kapacita 40 posluchačů.
 • Velká tělocvična – rozměry 540 m2, základní vybavení pro míčové hry a gymnastiku, nářaďovna, šatny se sociálním zázemím.
 • Malá tělocvična – rozměry 150 m2, základní vybavení pro míčové sporty a gymnastiku, šatny se sociálním zázemím, horolezecká stěna.
 • Posilovna – kapacita 8 žáků, posilovací stroje, činky.
 • Antukové hřiště – rozměry 162 m2, vybavení pro volejbal a tenis.
 • Ohrazené travnaté hřiště – rozměry 450 m2 vybavení pro volejbal, fotbal, házenou.

Škola je připojena k internetu připojením na optický kabel pomocí UTP s rychlostí přenosu informací 250/250 Mb.

Prostory využitelné pro praktickou výuku a cvičení:

Odborné učebny uvedené u teoretické výuky se využívají také pro praktická cvičení, praxe a odborný výcvik.

 • Dílny – 5 dílen a mechanizačních hal vybavených dílenskými stroji a nářadím a uzpůsobené pro předvádění a opravy nejmodernější zemědělské techniky.
 • Prostory pro uskladnění techniky – hala, garáže.
 • Autocvičiště.
 • Výukový park se 7 originálními expozicemi přírodnin a centrem vzdělávání EVVO, letní učebnou, realizovaný ve spolupráci s Arboretem v Novém Dvoře u Opavy.
 • Moderní školní fóliovníky – stavbu se podařilo pořídit za přispění zřizovatele a ROP NUTS II Moravskoslezsko v celkové finanční výši více než 7 mil. Kč. Nové pracoviště je vybaveno nemodernější technologií, která umožní žákům školy vzdělávání podle současných trendů. Žáci budou mít možnost na pracovišti provádět například i pokusy při pěstování rostlin a takto se zapojit do různých dalších projektů.
 • Pozemky pro praxi pěstování rostlin a zahradnictví o rozloze 1,5 ha.

Škola je vybavena knihovnou, která obsahuje  7 500  svazků odborné literatury a 2 500  svazků beletrie. Snahou je pravidelně literaturu doplňovat podle finančních možností školy. Škola pravidelně odebírá zhruba 20 kusů periodik odborných časopisů. knihovně je samozřejmostí meziknihovní výpůjční systém. Svým odborným zaměřením je školní knihovna velmi často vyhledávána i odbornou veřejností.

Ve škole se nachází 5 specializovaných učeben výpočetní techniky, v nichž je pro žáky a studenty umístěno 100 počítačů s možností napojení na internet. Celkový počet počítačů ve škole je v současné době 164, navíc škola vlastní 68 notebooků, 23 tabletů, 42 dataprojektorů a 3 interaktivní tabule. Celé vybavení je doplněno množstvím vizualizerů, mikroskopů, digitálních kamer a fotoaparátů s možností propojení na ICT techniku. Tento počet, získaný zejména realizací mnoha projektů, překračuje současný standard.

V minulých letech se škola zapojila do krajského projektu „IT učebny středních škol“ – cílem bylo vybudování nové počítačové učebny pro 32 žáků, která bude využívána ve výuce odborných předmětů – Ekonomika a podnikání, Účetnictví, Pěstování rostlin, Chovu hospodářských zvířat, Environmentální nauky, Lesnictví, Biologie, Chemie, Motorová vozidla apod.

Další využití učebny je pro provádění testování žáků při přípravě na společnou část maturitní zkoušky nebo pro přípravu jednotné závěrečné zkoušky, testy pro získání řidičského oprávnění.

Školicí středisko společnosti TEVA Czech Industries s.r.o.– praktická výuka žáků.

Cílem projektu bylo vybudování vlastního školicího střediska společnosti. Nové výukové prostory jsou určeny převážně pro realizaci vzdělávacích a rozvojových aktivit při přípravě žáků Masarykovy střední školy zemědělské a přírodovědné v Opavě, oboru Chemik operátor se zaměřením na výrobu léčiv na budoucí povolání.

Probíhají zde školení v oblasti odborného praktického výcviku, v oblasti jazykové výuky, v oblasti počítačových dovedností, dále také školení nižšího a středního managementu apod. Realizaci odborného rozvoje zajišťují jak externí lektoři, tak i zkušení interní lektoři z řad spolupracovníků. Vybavení školicího střediska disponuje moderními projekčními a moderačními technikami, simulátory výrobní praxe, laboratorním vybavením apod. Kapacita školicího střediska je 78 míst.

Celkové náklady projektu byly 18.030.000 Kč bez DPH. Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj tvořily 40 % z celkových uznatelných nákladů, tj. 7.200.000 Kč. Projekt rekonstrukce školicího střediska byl zahájen v lednu 2009 a ukončen v květnu 2010. Vlastní provoz školicího střediska byl zahájen v září 2010.