Historie

VZNIK ČESKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO ŠKOLSTVÍ VE SLEZSKU

1781 – zrušení nevolnictví
1848 – zrušení roboty – postupná rostoucí potřeba kvalifikovaného personálu pro velkostatkáře a v neposlední řadě i zájem státu – dobře využívat půdní fond (střední a malí hospodáři)
1890 – 1.9. otevření zimní hospodářské školy v Opavě (její zrušení v roce 1909)

VZNIK A VÝVOJ ŠKOLY (STUDIJNÍ SMĚRY)

1919 – František Zíka podal rezoluci v Revolučním národním shromáždění se zdůvodněním nutnosti zřídit hospodářskou školu v Opavě
1919 – 23.9. vyslovila Ministerská rada souhlas se zřízením Státní střední hospodářské školy v Opavě
1920 – 18.10. začalo vyučování (v budově současného Mariánského ústavu – Kylešovský kopec)
1922 – změněn název na Státní vyšší hospodářská škola
1925 – 7.3. škola přejmenována na Masarykova státní vyšší hospodářská škola
1925 – 8.6. se počaly budovat základy stávající budovy školy
1927 – 7.1. bylo zahájeno vyučování v nové školní budově
1938 – na podzim škola ukončila svou činnost – studenti a profesoři přešli do škol ve vnitrozemí
1939 – do roku 1945 budova sloužila jiným účelům
1945 – 6.9. zahájen nový školní rok
1971 – areál školy byl rozšířen o mechanizační halu
1973 – při škole bylo zřízeno ZIS
1978 – dokončení generální opravy DM
1981 – postavení nové halové tělocvičny
1990 – Ministerstvem školství bylo navráceno škole čestné označení „Masarykova“
2002 – rekonstrukce fasády respektující původní Zápalův projekt
2002 – škola sloučena se středním odborným učilištěm zemědělským
2004 – zavedení oboru Přírodovědné lyceum – 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou, který jsme otevřeli jako jedna z prvních škol v Moravskoslezském kraji
2004 – zavedení oboru Zahradník – 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem
2004 – zavedení oboru Krajinář – 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem
2005 – akreditace VOŠ Regionální politika zemědělství a venkova – námi kompletně vytvořený a úspěšně akreditovaný nový obor vyšší odborné školy, jediný svého druhu v celé ČR
2006 – CENTRUM celoživotního vzdělávání – „Moravskoslezské centrum odborného vzdělávání pro rozvoj venkovského prostoru“,
2007 – zavedení oboru  Ochrana přírody a prostředí – 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou
2008 – vybudována nová mechanizační hala určená zejměna pro výuku teorie a odborného výcviku učebních oborů
2008 – zavedení nástavbového oboru  Podnikání
2009zavedení oboru  Chemik operátor – průmyslová chemie – 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou
2009 – zahájena výuka podle školních vzdělávacích programů Zahradník, Zemědělec – farmář a Agropodnikání
2009 – byla navýšena kapacita střední školy ze 490 na 580
2010 – škola zahájila ucelený systém dalšího vzdělávání a dílčí kvalifikace
2010 –  zahájena výuka podle  školního vzdělávacího  programu oboru Ekologie a životní prostředí, zaměření Ochrana přírody a prostředí
2011 – byla prodloužena akreditace vzdělávacího programu VOŠ Regionální politika zemědělství a venkova do roku 2014
2011 –  zahájena výuka podle  školních vzdělávacích  programů oborů Přírodovědné lyceum, Chemik operátor a Podnikání
2011 – byla akreditována změna vzdělávacího programu VOŠ Regionální politika zemědělství a venkova do roku 2018
2012 – byla akreditována profesní kvalifikace „Chemik pro obsluhu zařízení“, „Florista“ a „Manipulace se zbožím a materiálem“ na dobu 5 let
2012 – byla provedena změna kapacity střední školy z 580 na 610 a vyšší odborné školy ze 120 na 90 s účinností od 1. 9. 2012
2013 – byla akreditována profesní kvalifikace “Údržba veřejné zeleně“ a „Mistr ve farmacii“ na dobu 5 let
2014 – pilotní ověřování pro ČR profesních kvalifikací „Školkař“ a „Jezdec a chovatel koní
2014 výstavba nového skleníkového areálu v prostorách školy
2015 – budování moderního centra praktické přípravy žáků v zemědělských oborech na Školním statku v Opavě
2015 – byla akreditována změna vzdělávacího programu VOŠ Regionální politika zemědělství a venkova do roku 2022
2016 – škola jmenována Centrem odborné přípravy  v gesci Ministerstva zemědělství ČR
2017 – dokončení rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově školy
2018 – škola opustila odloučené pracoviště Olomoucká 18, Opava a zahájila výuku v novém odloučeném pracovišti Englišova 526, Opava, čímž zmodernizovala a centralizovala výuku
2018 – obnova střechy na hlavní budově školy
2018 – vybudování učeben VOŠ, chemické laboratoře a multimediální učebny na školním statku
2019 – výměna oken a dveřních výplní ve škole, dobudován kamerový systém
2020 – rekonstrukce zdravotechniky ve škole
2020 – vybudování odborných učeben na školním statku v areálu drobnochovu a skleníků
2021 – rekonstrukce zdravotechniky ve škole – 2. etapa
2022 – rekonstrukce multifunkční místnosti na školním statku
2022 – zavedení oboru Chemik a současné studium spolu s oborem Chemik operátor
2022 – navýšení kapacity střední školy na 640
2023 – zateplení a výměna oken a dveří u velké tělocvičny
2023 – ukončení akreditace vyšší odborné školy a změna názvu školy
Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková
organizace

ŘEDITELÉ A SPRÁVCI ŠKOLY (STUDIJNÍ SMĚRY)

Dvořák Antonín, ing. 1920 – 1922
* Drahný František, prof. 1922 – 1938 1945 – 1946
Stavař František, prof. 1945 (V.-VI.) 1946 – 1947
* Cetl Vladimír, ing. 1947 – 1958
* Čudovský Angelo, ing. 1958 – 1970
Dobešová Božena, ing. 1970 (IX.-XI.)
* Janečka Vladimír, ing. 1970 – 1974
* Bauer Milan, ing. 1974 – 1996
* Beneš František, ing. 1996 – 2003
* Klein Arnošt, ing. 2003 – dosud

(správci školy nejsou označeni *, byli pověřeni vedením školy, nebyli jmenováni do funkce ředitele)

PEDAGOGICKÝ SBOR

1. Dvořák Antonín, ing. 1920 – 1922
2. Kavka Josef, ing. 1920 – 1921
3. Burian Jan, ing. 1921 – 1938
4. Černohorský Bohuslav, ing. 1921 – 1935
5. Beran Jaroslav, ing. 1921 – 1938
6. Drahný Josef, dr. ing. 1922 – 1938, 1947 – 1950
7. Drahný František, prof. 1922 – 1938, 1945 – 1946
8. Hetmánek Antonín, prof. 1922 – 1928
9. Kuchynka František, ing. 1922 – 1923
10. Janek Miroslav, ing. 1923 – 1938, 1945 – 1950
11. Mareš Josef, ing. 1923 – 1938
12. Svoboda Josef, ing. 1925 – 1938, 1945 – 1951
13. Stavař František, prof. 1927 – 1938, 1945 – 1950
14. Vít Vladimír, ing. 1935 – 1938
15. Chmel Vincenc, ing. 1945 – 1954, 1956 – 1959, 1961 – 1971
16. Gorčica Václav, ing. 1945 – 1947
17. Vymetal Cyril, prof. 1947 – 1950
18. Krejčí Antonín, ing. 1947 – 1948
19. Hájek Leopold, ing. 1946 – 1948
20. Cetl Vladimír, ing. 1947 – 1958
21. Hrabal František, ing. 1947 – 1965
22. Němec Jan, ing. st. 1947 – 1960
23. Köhler Leopold, ing. 1947 – 1967
24. Marcol Antonín, prof. 1948 – 1951
25. Hubová Vlasta, prof. 1948 – 1949
26. Plašil Miloslav, ing. 1949 – 1984
27. Růžička František, prof. 1949 – 1969
28. Hošek Jaroslav, ing. 1950 – 1952
29. Tobola Antonín, prof. 1950 – 1951
30. Toufar Rudolf, dr. ing. 1950 – 1951
31. Černín Karel, učitel 1950 – 1967
32. Doležal Josef, ing. 1951 – 1958
33. Chramosta Jan, ing. 1951 – 1968
34. Fuksa Alois, ing. 1951 – 1952, 1959 – 1961
35. Plíhalová Květoslava, prof. 1951 – 1952
36. Ries Lumír, PhDr. CSc. 1951 – 1952
37. Géla Jaroslav, ing. 1951 – 1960
38. Červinka Miroslav, ing. 1951 – 1963
39. Němčická Jarmila, prof. 1952 – 1983
40. Čudovský Angelo, ing. 1952 – 1970
41. Vašek Miroslav, ing. 1951 – 1954
42. Špirk Ludvík, ing. CSc. 1952 – 1953
43. Volný Bohumil, ing. 1953 – 1970
44. Vondřejc Josef, RNDr. CSc. 1954 – 1959
45. Klapetek Antonín, ing. 1954 – 1986
46. Krejčík Jaromír, ing. 1954 – 1987
47. Valová Jitka, ing. 1955 – 1976
48. Mareček Jan, ing. 1955 – 1970
49. Kučera Miroslav, ing. 1955 – 1958, 1960 – 1994
50. Nešporová Ludmila, prof. 1956 – 1960
51. Klučinová Eva, ing. 1956 – 1957
52. Tuček Jaroslav, ing. 1957 – 1962
53. Kacíř Alois, Dr. ing. 1957 – 1960
54. Michník Teofil, ing. 1958 – 1960
55. Dobešová Božena, ing. 1960 – 1981
56. Křížek Vladimír, ing. 1960 – 1990
57. Pirochová Jaroslava, prof. 1960 – 1962
58. Sýkora Josef, ing. 1960 – 1962
59. Býma Jaromír, ing. 1961 – 1987
60. Hošková Milada, ing. 1961 – 1962
61. Němec Jan, ing. 1961 – 1997
62. Köhlerová Marie, prof. 1961 – 1962
63. Nováková Věra, ing. 1962 – 1977
64. Krulíková Marie, prof. 1962 – 1993
65. Beránek Jaromír, ing. 1962 – 1971
66. Beneš František, ing. 1965 – 2003
67. Cmunt František, ing. 1966 – 1969
68. Pavlas Karel, prof. 1967 – 1970
69. Janáčková Lydie, prof. 1967 – 1970
70. Cmuntová Daruše, ing. 1967 – 1970
71. Hradilová Jitka, prof. 1968 – 2003
72. Klein Josef, ing. 1969 – 1974
73. Hruška Josef, ing. 1969 – 2012
74. Janečka Vladimír, ing. 1970 – 1974
75. Figala Antonín, prof. 1970 – 1989
76. Bauer Milan, ing. 1970 – 1996
77. Kuběnský Alois, ing. 1971 – 1989
78. Cagaš Evžen, ing. 1974 – 1998
79. Lehar Milan, ing. 1974 – 2003
80. Švacha Hubert, Mgr. 1975 – 1998
81. Cink Josef, ing. 1975 – 1993
82. Koudelková Jana, Mgr. 1976 – 2009
83. Planka Oldřich, ing. 1980 – 1982
84. Sysala Bohumír, ing. 1981 – 1990
85. Kostková Zdeňka, ing. 1981 – 2007
86. Štěpita Milan, Mgr. 1982 – 1987
87. Lachetová Soňa, prof. 1982 – 1984
88. Waligora Jiří 1983 – 1990
89. Lindovská Milena, Mgr. 1983 – 1991
90. Smolka Vít, ing. 1984 – 2019
91. Vlček Ludvík, ing. 1985 – 1986
92. Blokeš Josef, ing. 1986 – 1993
93. Kašný Jiří, ing. 1986 – dosud
94. Němý Jan 1987 – 1990
95. Skřont Vítězslav, ing. 1987 – 1992
96. Tettauerová Stanislava, Mgr. 1987 – 2003
97. Honka Jiří, Mgr. 1988 – 1991
98. Müllerová Šárka, Mgr. 1989 – 2018
99. Rybková Milena, PaedDr. 1989 – 1992
100. Zapletal Jiří, Mgr. 1989 – dosud
101. Pálka Zdeněk, ing. 1989 – 1997
102. Klein Arnošt, ing. 1990 – dosud
103. Havlásek Libor 1990 – 1993
104. Kostera Vít, ing. 1990 – 1992
105. Hermanová Květuše, Mgr. 1990 – 1997
106. Sněhota Karel 1991 – 1997
107. Hanslík Jiří 1992 – 2009
108. Krajcová Šárka, Mgr. 1992 – 2023
109. Švábová Elen, ing. 1992 – 1994
110. Hlistová Jana, Mgr. 1993 – 2019
111. Wolf Karel 1993 – 1997
112. Krumpholc Alois, ing. 1993 – 2020
113. Kašing Jaromír, ing. 1993 – 2007
114. Skopal Vladimír, ing. 1993 – 2015
115. Grygarčík Rudolf, ing. Bc. 1994 – dosud
116. Petula Jan, ing. 1996 – 2021
117. Drösslerová Marie, ing. 1996 – dosud
118. Kubcová Irena, Mgr. 1998 – 2015
119. Kupková Martina, ing. 2000 – dosud
120. Valeček Martin, Mgr. 2000 – dosud
121. Sobková Silvie, ing. 2003 – dosud
122. Žurková Veronika, Mgr. 2004 – dosud
123. Elstnerová Radka. Bc. 2007 – 2014
124. Kašpárková Libuše, ing. 2006 – dosud
125. Kubíčková Vanda, Mgr. Bc. 2005 – dosud
126. Benová Věra, Mgr. 2007 – dosud
127. Motyková Lenka, Mgr. 2005 – dosud
128. Schreiber Václav, Mgr. 2006 – dosud
129. Tesarčík Jan, ing. 2007 – dosud
130. Brímusová Daniela, ing. 2007 – dosud
131. Dluhoš Vlastimil, Mgr. 1993 – dosud
132. Dušek Milan, Bc. 1988 – dosud
133. Glatterová Hana, Mgr. 2005 – 2023
134. Haas Jiří 2000 – dosud
135. Hájková Dana, Mgr. 1983 – dosud
136. Hýbel Mojmír 2000 – 2016
137. Klimeš Jan 2000 – dosud
138. Doleží Gabriela, Mgr. 2005 – dosud
139. Kokořová Marie 1998 – 2009
140. Míček Milan, ing. 1981 – 2009
141. Nytra Karel, ing. 1983 – 2012
142. Ondrušák Kamil, Mgr. 2000 – dosud
143. Ondrušáková Marcela 1979 – 2009
144. Pělová Soňa, Bc. 1985 – dosud
145. Růžička Vladislav, Mgr. 1983 – 2014
146. Stříbná Jana, Mgr. 2004 –dosud
147. Šigutová Sabina 2006 – dosud
148. Valečková (Šrajerová) Radmila, Mgr. 2005 – dosud
149. Jirásek Zdeněk, prof., PhDr., CSc. 2007
150. Klapetková Lucie, Mgr. 2007 – dosud
151. Mokrošová Anna, Mgr. 2007 – 2009
152. Varyšová Soňa, ing. 2008 – dosud
153. Slaninová Kateřina, Mgr. 2008 – 2015
154. Šimečková Zuzana, Mgr. 2008 – dosud
155. Vinckerová Hana, ing. 1999  – dosud
156. Bartoňová Bedřiška, Mgr. 2009 – 2014
157. Bernardová Alena, Ing. 2009 – 2018
158. Pavelová Lenka, Ing. 2008 – dosud
159. Hrubec Tomáš, Mgr. 2009 – dosud
160. Bradová Alena, Mgr. 2009 – dosud
161. Kuzníková Pavla, Mgr. 2009 – 2015
162. Latoň Jaroslav, Mgr. 2009 – dosud
163. Dejmková Andrea, Mgr. 2009 – dosud
164. Pavela Michal, Mgr. 2009 – dosud
165. Ratimorská Jana, Mgr. 2009 – 2013
166. Richterová Alena, Mgr. 2009 – dosud
167. Vojkůvka Pavel, Mgr. Bc. 2009 – dosud
168. Wagnerová Renata, Ing. 2010 – 2015
169. Kolarčíková Martina, Ing. 2005 – dosud
170. Horáková Tereza, Mgr., Ph.D. 2010 – dosud
171. Baarová Vendula, Mgr. 2012 – dosud
172. Věntusová Kateřina, Ing. 2012 – 2022
173. Fuksík Petr, Ing. 2013 – dosud
174. Kavanová Veronika, Mgr. 2015 – dosud
175. Mičková Jana, Ing. 2016 – dosud
176. Drastíková Martina, Mgr. 2016 – dosud
177. Maschke Břetislav 2016 – dosud
178. Zvoníčková Petra, Mgr. 2017 – 2019
179. Jiráková Milada, Mgr.  2017 – 2022
180. Semerová Radka, Mgr. 2017 – dosud
181. Feikusová Jitka, Mgr. 2018 – 2021
182. Kaňová Alena, Mgr. 2018 – dosud
183. Hlavačka Zdeněk 1983 – dosud
184. Kacířová Simona, Mgr. 2019 – dosud
185. Pavelková Dana, Mgr. 2019 – 2020
186. Kareš Jiří, Mgr. 2019 – dosud
187. Beneš Adam 2019 – dosud
188. Pavlík Michal 2019 – dosud
189. Procházková Marie, Mgr. 2019 – 2021
190. Sýkorová Kristýna, Ing. Bc. – 2014-2019
191. Kokořová Marie – 1998-2016
192. Ausficerová Markéta, Mgr. – 2021 – 2022
193. Bíbová Hana, Ing. – 2020 – dosud
194. Kubánková Monika, Mgr. – 2022 – 2023
195. Podolínský Petr, Mgr. – 2021 – dosud
196. Skalická Eva, Mgr. – 2021-dosud
197. Waclawiková Petra, Ing. – 2021 – dosud
198. Schramm Nicole, Ing. – 2022 – dosud
199. Doleželová Miroslava Mgr. – 2022 -dosud
200. Hrošek Martin, MSc., MBA – 2023 – dosud
201. Gališová Veronika Ing., Bc. – 2023 – dosud
202. Schromová Kristýna Ing., Bc. – 2023 – dosud
203. Víchová Miroslava, Mgr. – 2023 – dosud