2. kolo přijímacího řízení na obor Zahradník

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání 2. kola přijímacího řízení oboru Zahradník a stanovil jednotná kritéria.
Škola ve 2. kole přijímacího řízení nepořádá přijímací zkoušky.
Přijímáme žáky, kteří splnili povinnou školní docházku na základě podané přihlášky včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání.
Přihlášku ke studiu pro 2. kolo přijímacího řízení je nutno odevzdat řediteli školy do 19. května 2022.
Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle výsledků studia ze všech předmětů v pololetí 8. třídy, na konci 8. třídy a v pololetí 9. třídy – (váha 100 %)
Doplňujícím kritériem v případě rovnosti výsledků budou známky z biologie.
Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy 1. května 2022. V tento den rovněž odešle ředitel školy nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
Náležitosti přijímacího řízení jsou vystaveny na webových stránkách školy www.zemedelka-opava.cz a na úřední desce školy – Purkyňova 12, 746 01 Opava.

%d bloggers like this: