Seznam přijatých uchazečů k 26. 5. 2023

Výsledky přijímaček

Přinášíme Vám seznam žáků přijatých ke studiu na základě odvolání a druhého kola přijímacího řízení, který je platný ke dni 26. 5. 2023.

Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole; zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem.

Kompletní přehled naleznete na: https://www.zemedelka-opava.cz/vysledky-prijimacek/

%d bloggers like this: