2. kolo přijímacího řízení na obor 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum!!!

Přijímací řízení

V závislosti na  § 60, odst. 2, 3 a 4, §§ 93 a 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, na vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění všech pozdějších předpisů, na vyhlášce č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v závislosti na ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stanovil ředitel školy následující kritéria 2. kola přijímacího řízení pro přijetí ke studiu:

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 ve 2. kole přijímacího řízení:

Obory zakončené maturitní zkouškou:

78-42-M/05 Přírodovědné lyceum                                        3 žáci

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání 2. kola přijímacího řízení oboru Přírodovědné lyceum a stanovil jednotná kritéria.

Škola ve 2. kole přijímacího řízení nepořádá přijímací zkoušky.

Přijímáme žáky, kteří ukončí 9. třídu základní školy. V přihlášce není požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.

Přihlášku ke studiu pro 2. kolo přijímacího řízení je nutno odevzdat řediteli školy do 10. června 2021.

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

– výsledků studia ze všech předmětů  v pololetí 8. třídy a v pololetí 9. třídy – (váha 100 %)

Doplňujícím kritériem v případě rovnosti výsledků budou známky z biologie, druhým doplňujícím kritériem budou známky z chemie.

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy 11. června  2021. V tento den rovněž odešle ředitel školy nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Náležitosti přijímacího řízení jsou vystaveny na webových stránkách školy www.zemedelka-opava.cz a na úřední desce školy – Purkyňova 12, 746 01 Opava.

V Opavě 2. června 2021