2.kolo přijímacího řízení na obor Chemik operátor

Výsledky přijímaček

V závislosti na § 60, odst. 2, 3 a 4, §§ 93 a 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, na vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke třednímu vzdělávání, ve znění všech pozdějších předpisů, na vyhlášce č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v závislosti na ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stanovil ředitel školy následující kritéria 2. kola přijímacího řízení pro přijetí ke studiu:
Nejvyšší počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 ve 2. kole přijímacího řízení:
Obory zakončené maturitní zkouškou:
28-42-L/01 Chemik operátor –– výroba léčiv (28-52-H/01 Chemik) – 5 žáků
Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání 2. kola přijímacího řízení oboru Chemik operátor – výroba léčiv (Chemik) a stanovil jednotná kritéria.
Škola ve 2. kole přijímacího řízení nepořádá přijímací zkoušky.
Přijímáme žáky, kteří splnili povinnou školní docházku na základě podané přihlášky včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání.
Přihlášku ke studiu pro 2. kolo přijímacího řízení je nutno odevzdat řediteli školy do 25. května 2023.