2. kolo přijímacího řízení na obor Chemik-operátor

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání 2. kola přijímacího řízení oboru Chemik operátor – výroba léčiv (Chemik) a stanovil jednotná kritéria.

Škola ve 2. kole přijímacího řízení nepořádá přijímací zkoušky.
Přijímáme žáky, kteří splnili povinnou školní docházku na základě podané přihlášky včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání.

Přihlášku ke studiu pro 2. kolo přijímacího řízení je nutno odevzdat řediteli školy do 23. května 2022. U oboru Chemik operátor pro výrobu léčiv je potřeba na přihlášce do stejné kolonky uvést také doplňující obor Chemik. Podle novely vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je (v § 1 odst. 6) uvedeno, že uchazeč, který podává přihlášku do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, uvede v přihlášce příslušný obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem.

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
Výsledků studia ze všech předmětů v pololetí 8. třídy, na konci 8. třídy a v pololetí 9. třídy – (váha 100 %)
Doplňujícím kritériem v případě rovnosti výsledků budou známky z chemie.
Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy 24. května 2022. V tento den rovněž odešle ředitel školy nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.