Obecné informace

V souvislosti se zákonem č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zákonem č.500/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a vyhláškou č. 150/1958 Ú.l., v platném znění.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.


Název školy: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace
Adresa školy: Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava
IČ: 47813130
DIČ: CZ 47813130
IZO: 600017311
tel: 555 333 003
e-mail: info (zavináč) zemedelka-opava.cz
web: www.zemedelka-opava.cz
č. účtu:  19-0674060237/0100

a) Ředitelem školy je Ing. Arnošt Klein, který byl do funkce jmenován hejtmanem Moravskoslezského kraje Ing. Evženem Tošenovským jmenovacím dekretem č.j. ŠMS/14015/03/Šl. ze dne 18. 8. 2003 s účinností od 1. září 2003. Staturárním zástupcem ředitele školy je Ing. Jiří Kašný, který zastupuje ředitele školy v případě jeho nepřítomnosti.

b) Pravomoc a působnost ředitele školy je dána zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Vymezení pravomoci a působnosti je konkretizováno v § 164 – 166.

c) Pracovníkem pověřeným přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,  je určena: paní Bohdana Vitásková – personalista školy. Kontaktní spojení na určeného pracovníka: tel. 555 333 003, email: info (zavináč) zemedelka-opava.cz, pracoviště MSŠZe a VOŠ, Purkyňova 12

Pracovnice je povinna od 1. ledna 2004 vést evidenci stížností a žádostí o poskytování informací. O žádostech je povinna informovat ředitele, jenž rozhodne, která osoba bude pověřena řešením stížností, nebo poskytnutím informací.

Pracovníky pověřenými poskytováním informací v souladu se zákonem č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou určeni:

 • Ing. Arnošt Klein, ředitel školy, tel.: 555 333 001
 • Ing. Jiří Kašný – statutární zástupce ředitele, tel.: 555 333 002
 • Mgr. Šárka Krajcová – zástupkyně ředitele pro VOŠ, tel.: 555 333 012
 • Mgr. Vlastimil Dluhoš – zástupce ředitele pro praktické vyučování, tel.: 555 333 043
 • Bc. Vladěna Benešová – vedoucí Domova mládeže za Domov mládeže, tel.: 733 595 528
 • paní Helena Beilnerová – vedoucí školní jídelny za školní jídelny a výdejny, tel.: 555 333 044
 • Ing. Veronika Bátorová – ekonomka školy, tel.: 555 333 007

   Ostatní pedagogičtí pracovníci podávají informace v souvislosti se studiem pro žáky

a zákonné zástupce nezletilých žáků.

Pracovníky pověřenými prací výchovných poradců jsou:
Ing. Martina Kupková – pro celou školu, tel.: 555 333 012

Pracovníky pověřenými prací protidrogového koordinátora  jsou:
Ing. Marie Drösslerová – pro celou školu, tel.: 555 333 012

d) Možnost odvolání proti rozhodnutím ředitele je v následujících případech týkajících se studia:

 • přijetí ke studiu
 • nepřijetí ke studiu
 • zamítnutí žádosti o individuální vzdělávací plán
 • zamítnutí žádosti o přerušení studia
 • zamítnutí žádosti o přestup na školu
 • zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 66 školského zákona
 • zamítnutí žádosti o přeřazení do vyššího ročníku
 • podmíněné vyloučení ze studia
 • vyloučení ze studia
 • zamítnutí žádosti o změnu studijního oboru
 • zamítnutí žádosti o opakování ročníku

    Odvolání se podává u ředitele školy v termínech dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění. O odvolání rozhoduje zřizovatel.

e) Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů:

 • žádost se podává ústně, pokud ji nelze vyřídit ihned, sepíše se o této záznam, který se předloží stěžovateli k podpisu
 • žádost podaná písemnou formou musí obsahovat potřebné údaje, ze kterých je možno vycházet při jejím vyřizování
 • pokud stížnost nelze vyřídit do 10 dnů od doručení, musí být vyřízena nejdéle do 30 dnů od doručení
 • je nepřípustné postupovat vyřízení stížnosti pracovníkům nebo útvarům proti kterým stížnost směřuje
 • stížnost na vedoucího organizace může být postoupena k vyřízení nadřízenému orgánu
 • odborový orgán je oprávněn účastnit se prošetření stížností
 • o ústních jednáních při prošetřování stížností sepíše pracovník prošetřující stížnost zápis, který musí obsahovat jména všech zúčastněných osob, průběh a výsledek jednání. Zápis podepíší všichni účastnící řízení
 • o vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva a to i v případě, byla-li stížnost neoprávněná
 • nejméně 2 x do roka je nutno zpracovat zprávu o došlých vyřízených a nevyřízených stížnostech

f) Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací:

 • žádost lze podat ústně, písemně, faxem, nebo na jiném nosiči dat
 • žádost přijímá pracovník pověřený evidencí pošty, poté ji předá pracovníkovi pověřenému
  přijímáním a vyřizováním žádostí
 • vedoucí organizace pověří pracovníka který žádost vyřídí (pokud ji nevyřídí sám)
 • v případě písemného vyřízení je nutno, aby rozhodnutí obsahovalo veškeré údaje podle správního řádu
 • proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů od doručení

g) Předpisy, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí:

1. Vnitřní školní normy:

 • zařazení do sítě škol
 • statut školy
 • zřizovací listina
 • vnitřní řád školy
 • plán práce školy
 • učební a tématické plány
 • pracovní řád
 • organizační a provozní řád
 • vnitřní platový předpis
 • kolektivní smlouva
 • směrnice pro zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů
 • spisový a skartační řád
 • požární řád
 • školní řád
 • vnitřní klasifikační řád

2. Přehled právní předpisů: 

 • 1993/2 Sb. Listina základních práv a svobod
 • 1999/106 Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • 2000/250 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • 2001/224 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie
 • 2001/320 Sb. Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě
 • 2001/430 Sb. Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
 • 2001/495 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • 2002/114 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
 • 2004/18 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů o uznávání odborné kvalifikace)
 • 2004/137 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • 2004/235 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
 • 2004/416 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • 2004/448 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
 • 2004/499 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • 2004/500 Sb. Zákon správní řád
 • 2004/561 Sb. Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • 2004/562 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
 • 2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • 2005/10 Sb. Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání
 • 2005/12 Sb. Vyhláška o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
 • 2005/13 Sb. Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • 2005/15 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv
 • 2005/16 Sb. Vyhláška o organizaci školního roku
 • 2005/17 Sb. Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
 • 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
 • 2005/64 Sb. Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • 2005/72 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • 2005/75 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti
 • 2005/84 Sb. Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
 • 2005/101 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • 2005/107 Sb. Vyhláška o školním stravování
 • 2005/108 Sb. Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
 • 2005/317 Sb. Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • 2005/364 Sb. Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení
 • 2005/410 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu
 • 2005/492 Sb. Vyhláška o krajských normativech
 • 2006/1 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • 2006/60 Sb. Vyhláška o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení
 • 2006/179 Sb. Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
 • 2006/262 Sb. Zákon zákoník práce
 • 2007/208 Sb. Vyhláška o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 • 2007/263 Sb. Vyhláška – pracovní řád
 • 2007/361 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • 2009/177 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
 • 2009/198 Sb. Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
 • 2009/274 Sb. Vyhláška o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí
 • 2010/201 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • 2010/211 Sb. Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 • 2010/222 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • 2010/270 Sb. Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků
 • 2011/238 Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • 2011/350 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 • 2011/373 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
 • 2012/70 Sb. Vyhláška o preventivních prohlídkách
 • 2012/89 Sb. Občanský zákoník
 • 2012/255 Sb. Zákon o kontrole
 • 2012/259 Sb. Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
 • 2013/79 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
 • 2013/304 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 • 2013/323 Sb. Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek
 • 2013/391 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
 • 2015/3 Sb. Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
 • 2015/180 Sb. Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích
 • 2015/340 Sb. Zákon o registru smluv
 • 2016/27 Sb. Vyhláška, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • 2016/134 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek
 • 2016/282 Sb. Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
 • 2016/353 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
 • 2016/440 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného
 • 2016/445 Sb. Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
 • 2017/65 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

h) Sazebník úhrad za poskytování informací:

 1. kopírování – dle sazebníku ZIS
 2. tisk na tiskárnách – formát A4 (černobílý 3 Kč)
 3. kopírování na magnetické nosiče – CD, DVD 50 Kč
 4. telekomunikační poplatky – dle platných tarifů
 5. poštovní a jiné poplatky – dle platných tarifů
 6. práce příslušného pracovníka (1 hod) 120 Kč

Úhrady se vybírají v pokladně školy proti stvrzence a jsou příjmem školy.

i) Výroční zprávy a školní vzdělávací programy  jsou k dispozici na sekretariátě
od 7 – 15 hod. dále u ředitele školy popř. ekonomky školy a na internetových stránkách školy www.zemedelka-opava.cz

j) Školní vzdělávací programy jsou k dispozici také na volně přístupném místě ve škole, a to ve skříních v čítárně školy v 1. poschodí. Tato místnost je volně přístupná po celou dobu a umožňuje nahlédnutí a studium Školních vzdělávacích programů.

                                                                             Ing. Arnošt Klein
                                                                                 ředitel školy