Obecné informace

V souvislosti se zákonem č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zákonem č.500/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a vyhláškou č. 150/1958 Ú.l., v platném znění.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.


Název školy: Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková organizace
Adresa školy: Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava
IČ: 47813130
DIČ: CZ 47813130
IZO: 600017311
tel: 555 333 003
e-mail: info (zavináč) zemedelka-opava.cz
web: www.zemedelka-opava.cz
č. účtu:  19-0674060237/0100

a) Ředitelem školy je Ing. Arnošt Klein, který byl do funkce jmenován hejtmanem Moravskoslezského kraje Ing. Evženem Tošenovským jmenovacím dekretem č.j. ŠMS/14015/03/Šl. ze dne 18. 8. 2003 s účinností od 1. září 2003. Statutárním zástupcem ředitele školy je Ing. Jiří Kašný, který zastupuje ředitele školy v případě jeho nepřítomnosti.

b) Pravomoc a působnost ředitele školy je dána zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Vymezení pravomoci a působnosti je konkretizováno v § 164 – 166.

c) Pracovníkem pověřeným přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,  je určena: paní Bohdana Vitásková – personalista školy. Kontaktní spojení na určeného pracovníka: tel. 555 333 003, email: info (zavináč) zemedelka-opava.cz, pracoviště MSŠZe a Př., Purkyňova 12

Pracovnice je povinna od 1. ledna 2004 vést evidenci stížností a žádostí o poskytování informací. O žádostech je povinna informovat ředitele, jenž rozhodne, která osoba bude pověřena řešením stížností, nebo poskytnutím informací.

Pracovníky pověřenými poskytováním informací v souladu se zákonem č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou určeni:

 • Ing. Arnošt Klein, ředitel školy, tel.: 555 333 001
 • Ing. Jiří Kašný – statutární zástupce ředitele, tel.: 555 333 002
 • Mgr. Radka Semerová – zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování, tel.: 555 333 026
 • Mgr. Vlastimil Dluhoš – zástupce ředitele pro praktické vyučování, tel.: 555 333 043
 • Bc. Vladěna Benešová – vedoucí Domova mládeže za Domov mládeže, tel.: 733 595 528
 • paní Helena Beilnerová – vedoucí školní jídelny za školní jídelny a výdejny, tel.: 555 333 044
 • Ing. Veronika Bátorová – ekonomka školy, tel.: 555 333 007

   Ostatní pedagogičtí pracovníci podávají informace v souvislosti se studiem pro žáky

a zákonné zástupce nezletilých žáků.

Pracovníky pověřenými prací výchovných poradců jsou:
Ing. Martina Kupková – pro celou školu, tel.: 555 333 012

Pracovníky pověřenými prací metodika prevence jsou:
Ing. Marie Drösslerová – pro celou školu, tel.: 555 333 012

d) Možnost odvolání proti rozhodnutím ředitele je v následujících případech týkajících se studia:

 • přijetí ke studiu
 • nepřijetí ke studiu
 • zamítnutí žádosti o individuální vzdělávací plán
 • zamítnutí žádosti o přerušení studia
 • zamítnutí žádosti o přestup na školu
 • zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 66 školského zákona
 • zamítnutí žádosti o přeřazení do vyššího ročníku
 • podmíněné vyloučení ze studia
 • vyloučení ze studia
 • zamítnutí žádosti o změnu studijního oboru
 • zamítnutí žádosti o opakování ročníku

    Odvolání se podává u ředitele školy v termínech dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění. O odvolání rozhoduje zřizovatel.

e) Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů:

 • žádost se podává ústně, pokud ji nelze vyřídit ihned, sepíše se o této záznam, který se předloží stěžovateli k podpisu
 • žádost podaná písemnou formou musí obsahovat potřebné údaje, ze kterých je možno vycházet při jejím vyřizování
 • pokud stížnost nelze vyřídit do 10 dnů od doručení, musí být vyřízena nejdéle do 30 dnů od doručení
 • je nepřípustné postupovat vyřízení stížnosti pracovníkům nebo útvarům proti kterým stížnost směřuje
 • stížnost na vedoucího organizace může být postoupena k vyřízení nadřízenému orgánu
 • odborový orgán je oprávněn účastnit se prošetření stížností
 • o ústních jednáních při prošetřování stížností sepíše pracovník prošetřující stížnost zápis, který musí obsahovat jména všech zúčastněných osob, průběh a výsledek jednání. Zápis podepíší všichni účastnící řízení
 • o vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva a to i v případě, byla-li stížnost neoprávněná
 • nejméně 2 x do roka je nutno zpracovat zprávu o došlých vyřízených a nevyřízených stížnostech

f) Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací:

 • žádost lze podat ústně, písemně, faxem, nebo na jiném nosiči dat
 • žádost přijímá pracovník pověřený evidencí pošty, poté ji předá pracovníkovi pověřenému
  přijímáním a vyřizováním žádostí
 • vedoucí organizace pověří pracovníka který žádost vyřídí (pokud ji nevyřídí sám)
 • v případě písemného vyřízení je nutno, aby rozhodnutí obsahovalo veškeré údaje podle správního řádu
 • proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů od doručení

g) Předpisy, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí:

1. Vnitřní školní normy:

 • zařazení do sítě škol
 • statut školy
 • zřizovací listina
 • vnitřní řád školy
 • plán práce školy
 • učební a tématické plány
 • pracovní řád
 • organizační a provozní řád
 • vnitřní platový předpis
 • kolektivní smlouva
 • směrnice pro zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů
 • spisový a skartační řád
 • požární řád
 • školní řád
 • vnitřní klasifikační řád

2. Přehled právní předpisů: Školská legislativa

h) Sazebník úhrad za poskytování informací:

 1. kopírování – dle platných tarifů
 2. tisk na tiskárnách – dle platných tarifů
 3. kopírování na digitální nosiče – dle platných tarifů
 4. telekomunikační poplatky – dle platných tarifů
 5. poštovní a jiné poplatky – dle platných tarifů
 6. práce příslušného pracovníka dle platných tarifů

Úhrady se vybírají v pokladně školy proti stvrzence a jsou příjmem školy.

i) Výroční zprávy a inspekční zprávy  jsou k dispozici na sekretariátě
od 7 – 15 hodin, dále u ředitele školy, popř. ekonomky školy a na internetových stránkách školy www.zemedelka-opava.cz.

j) Školní vzdělávací programy jsou k dispozici také na volně přístupném místě ve škole, a to ve skříních ve studentském klubu v 1. poschodí. Tato místnost je volně přístupná po celou dobu a umožňuje nahlédnutí a studium Školních vzdělávacích programů.

                                                                             Ing. Arnošt Klein
                                                                                 ředitel školy