Agropodnikání směr – PROVOZ (41-41-M/01)

Skladba vyučovaných předmětů a volba témat pro teoretickou i praktickou výuku jsou podřízeny tomu, aby byl absolvent dostatečně připraven pro své pozdější uplatnění. Vedle předmětů všeobecných je kladen důraz na předměty odborné (viz. učební plán). Dostatečný časový prostor je ve výuce věnován i předmětům ekonomickým.

Bezplatně má možnost získat řidičský průkaz na traktor a osobní automobil.

Uplatnění absolventů

 • ve výrobních provozech prvovýroby – práce agronoma, zootechnika, mechanizátora, skladníka, nákupčího, distribučního technika aj.
 • v samostatné podnikatelské činnosti,
 • ve službách pro zemědělství,
 • ve zpracování a odbytu zemědělské produkce,
 • v plemenářských organizacích,
 • v nákupních a obchodních organizacích,
 • v šlechtitelských s semenářských podnicích,
 • v podnicích zpracovávajících zemědělskou produkci – cukrovary, pivovary, sladovny, mlýny aj.
 • v pojišťovnictví (likvidace škod v zemědělství apod.),
 • v ekonomických útvarech organizací, jako obchodní zástupci v oblasti prodeje potravinářských výrobků,
 • v útvarech státní správy a samosprávy, zejména venkovských obcí,
 • ve službách spočívajících v obnově venkova a údržbě krajiny,
 • v dalších činnostech podle příslušného směru.

Profil absolventa
Obecné vědomosti a dovednosti a postoje Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

 • disponoval dovednostmi potřebnými pro seberealizaci a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci
 • chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,
 • chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,
 • uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně a písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu
 • umět získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky
 • získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom významu umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovedl si vybírat druhy a žánry umění, byl tolerantní ke vkusu druhých
 • cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat
 • rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti
 • byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek komunikace v rámci Evropy i světa, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání,
 • dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozuměl odbornému textu, uvědoměle pracoval s odpovídajícími informačními zdroji, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků
 • používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie
 • uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost
 • porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd.
 • uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení
 • osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochran zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů, dokázal poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiloval
  o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam
 • projevoval smysl pro čestnost a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním

Odborné vědomosti a dovednosti a postoje
Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

 • ovládal odbornou terminologii studijního oboru
 • chápal biologickou a chemickou podstatu procesů probíhajících v organismech rostlin a živočichů
 • dokázal realizovat hlavní zásady pěstování rostlin a chovu zvířat v podmínkách trvale udržitelného a ekologicky vhodného zemědělství
 • uměl běžnými metodami posoudit stav prostředí pro rostliny a zvířata
 • znal základní ekonomické pojmy a dovedl se orientovat v tržní ekonomice
 • byl schopen využívat základních poznatků z ekonomiky a zásad podnikání při nákupu surovin a materiálů, prodeji produktů a vedení jednoduchých dokladů o pohybu finančních prostředků v podniku, měl základní znalosti související se založením soukromé farmy nebo firmy
 • byl schopen vést předepsané pracovní záznamy a evidenci potřebnou pro jednotlivé úseky práce
 • ovládal zásady pěstitelských technologií rostlin a dokázal je uplatnit v praxi při respektování zásad péče o životní prostředí
 • ovládal zásady chovu zvířat a dokázal je realizovat v souladu s etikou
 • znal základní postupy laboratorních rozborů půdy, vody, hnojiv, krmiv a zemědělských výrobků, uměl zaznamenávat výsledky rozborů a vyvozovat patřičná doporučení týkající se opatření při pěstování rostlin, chovu zvířat, zpracování zemědělských produktů a péče o životní prostředí
 • měl základní vědomosti o běžných druzích materiálů, strojních součástech a mechanismech používaných v zemědělství
 • měl přehled o zemědělských strojích a zařízeních a ovládal principy jejich činnosti
 • ovládal řízení motorových vozidel skupin T a B (případně C)
 • dokázal kvalifikovaně vykonávat základní odborné práce v daném oboru, rozuměl teoretickým principům těchto činností, ovládal jejich praktické provedení, byl schopen cílevědomě uplatňovat své vědomosti a dovednosti při řešení jednoduchých problémových situací, měl základní pracovní návyky potřebné pro praktické činnosti v agrokomplexu specifikované pro chlapce a děvčata uměl stylizovat obchodní dopisy a další písemnosti
 • byl schopen posoudit zemědělskou výrobu z hlediska možného negativního dopadu na životní prostředí, eliminovat nežádoucí vlivy a chránit životní prostředí měl potřebné znalosti z oblasti hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • případně získal další vědomosti a dovednosti obsažené v odborných výběrových předmětech charakterizujících jednotlivá zaměření (např. zemědělský provoz a služby, podnikání v oboru, ekologické zemědělství a potravinářství, agroturistika, chov koní a jezdectví apod.)

Mohlo by Vás zajímat