Agropodnikání směr – Ekonomika (41-41-M/01)

Charakteristika směru
Studenti získají plné středoškolské ekonomické vzdělání a navíc jsou dostatečně seznámeni se zemědělskou problematikou (jsou zde vyučovány i předměty odborné).

Uplatnění absolventů
Absolvent studijního oboru agropodnikání má možnost uplatnit se v širokém spektru celého agrokomplexu a to především:

 • v ekonomických útvarech organizací, jako účetní, ekonom, plánovač, pokladní, sekretářka, normovač apod.
 • v pojišťovnictví (likvidace škod v zemědělství apod.)
 • jako obchodní zástupci v oblasti prodeje potravinářských výrobků
 • v útvarech státní správy a samosprávy, zejména venkovských obcí
 • ve službách spočívajících v obnově venkova a údržbě krajiny
 • ve výrobních provozech prvovýroby – práce agronoma, zootechnika, mechanizátora, skladníka, nákupčího, distribučního technika aj.
 • v samostatné podnikatelské činnosti
 • ve službách pro zemědělství
 • ve zpracování a odbytu zemědělské produkce
 • v plemenářských organizacích
 • v nákupních a obchodních organizacích
 • v šlechtitelských s semenářských podnicích
 • v podnicích zpracovávajících zemědělskou produkci – cukrovary, pivovary, sladovny, mlýny aj.
 • v dalších činnostech podle příslušného směru

Profil absolventa
Obecné vědomosti a dovednosti a postoje Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

 • disponoval dovednostmi potřebnými pro seberealizaci a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci
 • chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti
 • uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci
 • chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích
 • uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně a písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu
 • umět získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky
 • získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom významu umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovedl si vybírat druhy a žánry umění, byl tolerantní ke vkusu druhých
 • cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti,
 • byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek komunikace v rámci Evropy i světa, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání
 • dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozuměl odbornému textu, uvědoměle pracoval s odpovídajícími informačními zdroji, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků
 • používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie
 • uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost, porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd.
 • uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení
 • osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochran zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů
 • dokázal poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam
 • projevoval smysl pro čestnost a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním

Bezplatně má možnost získat řidičský průkaz na traktor a osobní automobil.

Odborné vědomosti a dovednosti a postoje
Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

 • ovládal odbornou terminologii studijního oboru
 • chápal biologickou a chemickou podstatu procesů probíhajících v organismech rostlin a živočichů
 • dokázal realizovat hlavní zásady pěstování rostlin a chovu zvířat v podmínkách trvale udržitelného a ekologicky vhodného zemědělství
 • uměl běžnými metodami posoudit stav prostředí pro rostliny a zvířata
 • znal základní ekonomické pojmy a dovedl se orientovat v tržní ekonomice
 • byl schopen využívat základních poznatků z ekonomiky a zásad podnikání při nákupu surovin a materiálů, prodeji produktů a vedení jednoduchých dokladů o pohybu finančních prostředků v podniku, měl základní znalosti související se založením soukromé farmy nebo firmy
 • byl schopen vést předepsané pracovní záznamy a evidenci potřebnou pro jednotlivé úseky práce
 • ovládal zásady pěstitelských technologií rostlin a dokázal je uplatnit v praxi pri respektování zásad péče o životní prostředí
 • ovládal zásady chovu zvířat a dokázal je realizovat v souladu s etikou
 • znal základní postupy laboratorních rozborů půdy, vody, hnojiv, krmiv a zemědělských výrobků, uměl zaznamenávat výsledky rozborů a vyvozovat patřičná doporučení týkající se opatření při pěstování rostlin, chovu zvířat, zpracování zemědělských produktů a péče o životní prostředí
 • měl základní vědomosti o běžných druzích materiálů, strojních součástech a mechanismech používaných v zemědělství
 • měl přehled o zemědělských strojích a zařízeních a ovládal principy jejich činnosti
 • ovládal řízení motorových vozidel skupin T a B (případně C)
 • dokázal kvalifikovaně vykonávat základní odborné práce v daném oboru, rozuměl teoretickým principům těchto činností, ovládal jejich praktické provedení, byl schopen cílevědomě uplatňovat své vědomosti a dovednosti při řešení jednoduchých problémových situací, měl základní pracovní návyky potřebné pro praktické činnosti v agrokomplexu specifikované pro chlapce a děvčata
 • uměl stylizovat obchodní dopisy a další písemnosti
 • byl schopen posoudit zemědělskou výrobu z hlediska možného negativního dopadu na životní prostředí, eliminovat nežádoucí vlivy a chránit životní prostředí
 • měl potřebné znalosti z oblasti hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • případně získal další vědomosti a dovednosti obsažené v odborných výběrových předmětech charakterizujících jednotlivá zaměření (např. zemědělský provoz a služby, podnikání v oboru, ekologické zemědělství a potravinářství, agroturistika, chov koní a jezdectví apod.)
studijni plan