VOŠ – informace

Vzhledem k nedostatečnému počtu přihlášek ke studiu VOŠ oboru 41-31-N/01 Regionální politika zemědělství a venkova jsme se rozhodli ve školním roce 2021/2022 výše uvedený obor neotevírat. Rušíme proto i další termíny pro podání přihlášek, tj. druhé a další kola přijímacího řízení.

Studenti – maturanti

Nabízíme Vám možnost studovat obor VOŠ, který jiná škola v ČR nevyučuje. Obor, jehož absolventi naleznou dobré uplatnění.  Od 1. září 2016 jsme akreditovali nový obsah studijního oboru  a získali další  renomované lektory. Je to příležitost pro ty, kdo nemají výtečnou práci a VŠ je pro ně příliš teoretická. Rádi uvítáme každého, kdo má zájem o zvyšování své kvalifikace.

Kritéria přijímacího řízení 2021 s VOŠ stáhnete ZDE

Nová prezentace o oboru ke stažení – zde.


Regionální politika zemědělství a venkova

Díky výuce zajímavých předmětů jako např. Komunikativní dovednosti, Zemědělská dotační politika, Marketing, Management, Psychologie a sociologie, Myslivost, Údržba krajiny, Obnovitelné zdroje energie, Projektový seminář, Projekty a veřejné zakázky nebo Cestovní ruch na venkově – nalezne absolvent rozmanité možnosti uplatnění. A to nejen v podnicích zemědělských, ale i dalších zajímavých a atraktivních oblastech.

Absolventi rovněž získají dodatek k diplomu formou Europassu, který je jednotným celoevropským souborem dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech.

Profil absolventa

Profil absolventa studijního oboru „Regionální politika zemědělství a venkova“ vychází z nových požadavků kladených na současného manažera. Na rozdíl od minulosti, kdy byl kladen důraz především na odbornou technickou připravenost jak po stránce teoretické, tak i praktické, jsou od dnešního manažera očekávány vlastnosti a dovednosti jako např. – schop-nost pozitivního ovlivňování spolupracovníků, zvládání stresových situací, vytváření flexibilního prostředí, zodpovědný přístup k plnění úkolů, uplatňování týmové spolupráce, řešení případných konfliktů aj. Nezbytné jsou i podnikatelské dovednosti – rozpoznání a využití příležitostí, racionální vztah mezi výnosem a rizikem, stanovení vize a strategie realizace, výběr vhodných spolupracovníků, možnosti využití cizích zdrojů aj.

A) Všeobecné znalosti a dovednosti

 • znalost dvou světových jazyků
 • potřeba celoživotního vzdělávání
 • politický, kulturní a historický přehled
 • kvalitní ústní a písemné vyjadřování
 • praktické využití psychologie v daných situacích
 • schopnost sledovat a předvídat vývojové trendy
 • znalost práce s informačními a komunikačními technologiemi
 • pocit spoluodpovědnosti za přírodu, kulturní a historické památky a ochotu je chránit
 • znalost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jejich realizace
 • schopnost využívat komunikativních dovedností k dosažení stanoveného cíle

B) Odborné znalosti

 • znalost makroekonomie a mikroekonomie v potřebném rozsahu včetně navazujících disciplín
 • znalost základních právních norem ČR v návaznosti na obor EU, včetně norem Evropské unie
 • znalost finančního, personálního a provozního managementu
 • základní znalost technologických procesů v zemědělství

C) Speciální znalosti

 • možnosti realizace cestovního ruchu na venkově
 • využití aplikované výpočetní techniky
 • možnosti využití obnovitelných zdrojů
 • znalost problematiky samosprávy obcí v podmínkách členství v Evropské unii
 • aplikace legislativních požadavků na zemědělství
 • znalost dotační politiky v zemědělství
 • zásady sestavení podnikatelského projektu včetně vazeb na finanční instituce
 • zásady vyhlašování veřejných zakázek a jejich vyhodnocení

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru „Regionální politika zemědělství a venkova“ je připravován na funkci středního managementu ve velkých a středních podnicích, tzn. na postavení zaměstnance, který má zodpovědnost za celé oddělení, dále na řídící funkce v malých podnicích a na výkon samostatné náročné práce:

 • v podnicích zemědělské prvovýroby – obchodních společnostech a družstvech
 • v soukromém podnikání v zemědělství a navazujících odvětvích
 • v podnicích zpracovatelského průmyslu
 • v samosprávě obcí venkovského charakteru a odborech (např. životního prostředí) větších správních a samosprávních celků
 • v ekologických a krajinářských institucích
 • v agrárních a hospodářských komorách
 • v agenturách zaměřených na organizování seminářů, kongresů, výstav a veletrhů
 • v regionálních agenturách MZe ČR
 • v reklamních a propagačních agenturách
 • v institucích provádějících kontrolní a konzultační činnost v zemědělství a navazujících odvětvích
 • v institucích poskytujících marketingové, daňové a finanční poradenství.

Charakteristika vzdělávacího programu

Studijní program je koncipován s ohledem na potřebu zvyšující se odbornosti v oblasti zemědělské provýroby i v obastech údržby krajiny a rozvoje venkovského prostoru nad rámec znalostí, které poskytuje středoškolské studium. Nutnou podmínkou pro výkon vedoucích funkcí je znalost širokého spektra disciplín, které umožňují rychle řešit běžné provozní problémy a přijímat dlouhodobá strategická rozhodnutí. Studium musí absolventy na tyto rozmanité činnosti předem dobře připravit.

Tento studijní obor je tříletý a bude realizován denní formou studia. Studium je tvořeno z pěti profesních složek přípravy, které dávají celému programu integrující a vyvážený charakter.

Složky profesní přípravy:

E – ekonomicko-právní složka profesní přípravy
L –  lingvistická (jazyková) složka profesní přípravy
Z – odborná složka profesní přípravy základní
R – odborná složka profesní přípravy rozšiřující
O – složka osobnostního rozvoje

Hodnocení výsledků vzdělávání v jednotlivých předmětech je tvořeno zápočty, klasifikovanými zápočty a zkouškami. Součástí hodnocení výsledků vzdělávání je kreditní systém. Pro postup do 2. ročníku je potřeba získat minimálně 50 kreditů, pro postup do 3. ročníku minimálně 110 kreditů.

Teoretická příprava se uskutečňuje formou přednášek, seminářů, konzultací, cvičení a exkurzí, popřípadě dalších forem, které jsou specifikovány v doporučených postupech výuky u jednotlivých předmětů.

Praktické vyučování bude organizováno ve 2. až 5. studijním období vždy v rozsahu 3 týdnů. Na základě smluv budou studenti vykonávat praxe u nejlepších podniků v regionu v oblasti zemědělství a služeb pro zemědělce, lesnictví, samosprávy obcí, bankovního sektoru, pojišťovnictví apod.

Podmínky přijetí

 • maturitní vysvědčení ze střední školy (zemědělské zaměření není podmínkou)
 • povinná lékařská prohlídka a potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru
 • bez přijímacích zkoušek

Termíny a další podmínky

Zaslání přihlášky                                                                                        Přijímací řízení

1. kolo          31. 5.                                                                                  28. 6.

2. kolo          21. 8.                                                                                  29. 8.

3. kolo          v září – bude upřesněno dle naplnění.

– počet přijatých studentů – do 40 (včetně)

– obor vzdělání                   41-31-N/..  Zemědělství
– vzdělávací program          41-31-N/01 Regionální politika zemědělství a venkova

– administrativní poplatek – 100,- Kč (bez jeho zaplacení nebude přihláška evidována)
(číslo účtu 19-0674060237, KB – 0100, konst. symbol – při bezhotovostní platbě
0308, při placení složenkou 0179, variabilní symbol – datum narození – osmimístné číslo, ve tvaru DD,MM,RRRR)

-školné činí dle Vyhlášky č. 10/2005 Sb., ….  4.000,- Kč/rok … splatné v termínech

– do 15.10. příslušného šk. roku …….2.000,- Kč
– do 15.02. příslušného šk. roku …….2.000,- Kč

– studenti prvního ročníku uhradí školné do 15 dnů od obdržení oznámení o přijetí
– ubytování a stravování je zajištěno ve vlastním domově mládeže a školní jídelně

Přílohy

A. Učební plán vzdělávacího programu Regionální politika zemědělství a venkova
Denní vzdělávání 

VYSVĚTLIVKY
ZAP – zápočet PV… – povinně volitelný předmět
KZAP – klasifikovaný zápočet PO… – povinný předmět
ZKO – zkouška VO… – volitelný předmět
šedé zvýraznění – předměty absolutoria  
0/3 – vyučování celé studijní skupin/vyučování studijní podskupiny


B. Organizace vzdělávání