Podnikání – (64-41-L/51)

Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou je určeno absolventům učebních oborů s výučním listem.

Profil absolventa

– vyhotovuje písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky, se zvládnutím klávesnice desetiprstou hmatovou metodou,

– stylizuje písemnosti věcně a jazykově správně, manipuluje s nimi podle stanovených pravidel,

– charakterizuje a pojmenuje jednotlivé makroekonomické jevy a efektivně vyhodnotí působení těchto jevů na fungování podniku,

– orientuje se v problematice managementu, osvojí si základní manažerské dovednosti, provádí marketingový průzkum,

– zpracuje doklady související s pohybem majetku a závazků podniku, eviduje a účtuje hotovostní a bezhotovostní operace,

– provádí základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob, výpočty odpisů a využití kapacity dlouhodobého majetku,

– provádí mzdové výpočty a vypočítává odvody sociálního a zdravotního pojištění, zálohy na daň z příjmů,

– orientuje se v soustavě daní, vede daňovou evidenci, stanovuje daňovou povinnost k daním z příjmů a k dani silniční,

– sestavuje a provádí účetní uzávěrku,

– orientuje se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích,

– vede jednání s obchodními partnery,

– zvládá základní principy tvorby projektů,

– usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, chápe ji jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku,

– dodržuje stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti,

– jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje,

– zná význam, účel a užitečnost vykonané práce, její finanční ohodnocení, efektivně hospodaří s finančními prostředky,

Uplatnění absolventa po maturitě

Absolvent uvedeného oboru je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Uplatní se ve funkcích středních technicko- hospodářských, administrativních a správních pracovníků ve státní správě, v oblastech výrobní i nevýrobní sféry. Získané znalosti a dovednosti využije při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházejícím učebním oboru. Může pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.

Mohlo by Vás zajímat